Aug 5, 2020   10:28 a.m. Hortenzia
Academic information system

Course syllabus 1_AN7M6_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 6) (FA - ZS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_AN7M6_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VII (modul M 6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 13
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce : 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.

 
Výsledky vzdelávania:
Ateliér modulu M6 je venovaný riešeniu energeticky úspornej a k prostrediu ohľaduplnej architektúry. Je koncipovaný so zameraním na komplexnosť zvládnutia tohto zámeru v kombinácii s náročnejšími architektonickými požiadavkami progresívnej architektúry a na praktické uplatnenie poznatkov z teoretických predmetov modulu.
 
Stručná osnova predmetu:
Riešenie architektúry ohľaduplnej k prostrediu v štandarde energetickej efektívnosti, ktorý bude platiť od roku 2018. Komplexný prístup k architektúre dokumentovaný návrhom ekologického konceptu a energetickým i environmentálnym posúdením návrhu (v zjednodušenej forme). Téma spravidla prevzatá zo zadania študentskej súťaže (možnosť medzinárodnej konfrontácie). Pri obhajobe počítačová prezentácia návrhu, virtuálny 3d model.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PIFKO, H. Navrhovanie nízkoenergetických domov. Zásady architektonického navrhovania stavieb, s. 9. ISSN 1338-4449.
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
KIERULFOVÁ, Z. -- PIFKO, H. Zelená architektúra. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 60 strany.
VŠETEČKA , P. Manuál energeticky úsporné architektury .  [online]. 2010. URL: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/11265-zu_manual_web.pdf.
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

Odporúčaná:
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. Praha : Grada, 2009. 268 s. ISBN 978-80-247-2532-1.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy: Princípy a příklady. Praha : Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1101-X.
TYWONIAK, J. -- KOL. Nízkoenergetické domy 2: Princípy a příklady. Praha : Grada, 2008. 193 s. ISBN 978-80-247-2061-6.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy 3: nulové, pasivní a další. Praha : Grada Publishing, 2012. 195 s. ISBN 978-80-247-3832-1.
NAGY, E. Manuál ekologickej výstavby: Navrhovanie a výstavba trvalo udržateľných ľudských sídiel. Revúca : Permakultúra (CS), 1999. 225 s. ISBN 80-967972-0-4.
NAGY, E. Nízkoenergetický a energeticky pasívny dom. Bratislava : Jaga Group, 2009. 215 s. ISBN 978-80-8076-073-1.
SCHUBERT, U. Ecocity: Book I. A better place to live /2002-2005. Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005. 106 strany. ISBN 3-200-00421-5.
KRAJCSOVICS, L. iEPD - Inštitút pre en. pasívne domy.  [online]. 2014. URL: http://www.iepd.sk.
MEKIJAN, S. Passipedia.  [online]. 2014. URL: http://passipedia.org.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 93

A
B
C
D
E
FX
38,7 %
37,6 %
15,1 %
6,5 %
2,1 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: