20. 11. 2019  13:33 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ESU6_AU - Ekológia sídla a udržateľný rozvoj (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ESU6_AU
Názov predmetu: Ekológia sídla a udržateľný rozvoj
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie seminárnych prác v požadovanej kvalite a úspešné absolvovanie písomnej skúšky (na získanie kreditov je potrebné získať min. 56 % v jej hodnotení). Miera započítania priebežného hodnotenia: seminárne práce 50%, písomná skúška 50%. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s princípmi udržateľného rozvoja všeobecne a v sídlach zvlášť (pre študentov architektonických aj urbanistických zameraní), alternatívne postupy v tvorbe sídelného prostredia, riešenie zelene, dopravy... Vízia zeleného mesta, pochopenie kultúrnej udržateľnosti. Hodnotenie udržateľnosti sídiel, práca s jej indikátormi. Oboznámenie sa s výsledkami významných medzinárodných projektov (EcoCity, SolarCity, EcoVillage...) a s príkladmi relevantných realizácií, s aktuálnymi dokumentmi a hnutiami podporujúcimi udržateľný sídelný rozvoj.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy udržateľného rozvoja sídiel. Uplatnenie environmentalistického prístupu k architektonickej tvorbe v urbanistických dimenziách. Sociálna a kultúrna dimenzia udržateľnosti. Alternatívne riešenie zelene, dopravy, optimalizácia štruktúry sídla. Vízia zeleného mesta. Indikátory sídelnej udržateľnosti, medzinárodné hnutia a projekty, významné dokumenty. Koncept solárneho mesta, prejav požiadaviek energetickej efektívnosti v urbanistickej štruktúre. Príklady zelených sídiel. Seminárne práce: analýza príkladov udržateľného urbanizmu, práca s jeho indikátormi, odskúšanie solárnych prístupov k tvorbe urbanistickej štruktúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010. ISBN 978-80-227-3333-5.
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. -- KRAJCSOVICS, L. -- ZERVAN, M. -- KIERULF, B. -- KIERULFOVÁ, Z. -- MARTIN, P. -- PIFKOVÁ, T. -- ŠIMKOVICOVÁ, Ľ. -- ŠIMKOVIČ, V. -- POLÁKOVÁ, K. Efektívne bývanie. Bratislava : Eurostav, 2008. 174 s. ISBN 978-80-89228-16-4.
PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. Tvorba mesta - ideály, charty, vízie. Životné prostredie, s. 233--239.
PIFKO, H. Ukazovatele trvalej udržateľnosti sídelného rozvoja. Parameters of the sustainability of settlement development. Architektúra a urbanizmus, s. 91--102. ISSN 0044-8680.
PIFKO, H. Princípy udržateľného rozvoja miest. In KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. Aktuálny vývoj teórie urbanizmu a nové trendy v priestorovom plánovaní: (Recent Developments in Urban and Rural Theories and new Trends in Spatial Planning). Bratislava : FA STU- ROAD, 2000, s. 203--210. ISBN 80-88999-01-4.
GAFFRON, P. Ecocity Book I - A better place to live.  [online]. 2005. URL: http://www.china-up.com:8080/international/case/case/195.pdf.
Ecocity: Book II. How To Make It Happen. Vienna : Vienna University of Economics and Business, 2008. 82 s. ISBN 978-3-200-01223-3.
COPLÁK, J. -- PIFKO, H. -- GREGOROVÁ, J. -- RAKŠÁNYI, P. -- KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. -- ŠABÍKOVÁ, J. -- VITKOVÁ, Ľ. -- IVANIČKA, K. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava : Road, 2009. 132 s. ISBN 978-80-88999-37-9.

Odporúčaná:
PIFKO, H. Hľadá sa nová tvár našich miest. Zelené mesto SolarCity Linz. Eurostav, s. 18--22. ISSN 1335-1249.
PIFKO, H. Solarcity Linz, ako funguje "zelené" mesto. Eurostav, s. 72--73. ISSN 1335-1249.
COPLÁK, J. -- PIFKO, H. Teoretická koncepcia Ecocity. In COPLÁK, J. -- PIFKO, H. -- GREGOROVÁ, J. -- RAKŠÁNYI, P. -- KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. -- ŠABÍKOVÁ, J. -- VITKOVÁ, Ľ. -- IVANIČKA, K. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava : Road, 2009, s. 10--24. ISBN 978-80-88999-37-9.
PIFKO, H. Trnava "Forever": Prezentácia čiastkových výsledkov projektu EcoCity v Trnave. Projekt, s. 15--17.
PIFKO, H. Trvaloudržateľný rozvoj mestskej krajiny. In SUPUKA, J. Krajina, človek, kultúra: Zborník abstraktov,IV.celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou. Banská Bystrica : Slovenská agentúra životného prostredia, 1999, ISBN 808885024X.
PIFKO, H. Udržateľný rozvoj sídiel: Učebná pomôcka na FASTU. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002. 56 s.
KRAJCSOVICS, L. -- MACHÁČOVÁ, K. O výnimočnom satelite SolarCity v Linzi. Spektrum, s. 12--13. ISSN 1336-2593.
Ekológia sídla 1: Učebná pomôcka na FA STU. Bratislava : STU v Bratislave, 1999.
PIFKO, H. Zelený urbanizmus. Eurostav, s. 12--14. ISSN 1335-1249.
GREGOROVÁ, J. -- ŠPAČEK, R. Kultúrna udržateľnosť ako podmienka kultivovanej obývateľnosti mesta. In KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010, s. 33--42. ISBN 978-80-227-3333-5.
Ekológia sídla 2: učebná pomôcka na FA STU. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002.
PIFKO, H. -- KOMRSKA, J. -- MESSERSCHMIDT, R. -- VITKOVÁ, Ľ. Urban Structure. In COPLÁK, J. -- RAKŠÁNYI, P. Planning Sustainable Settlements. Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2003, s. 43--49. ISBN 80-227-1941-2.
HUDEKOVÁ, Z. Verejné priestory a zeleň. Public spaces and greenery. Urbanita, s. 44--47. ISSN 0139-5912.
PIFKO, H. Zelený urbanizmus. In KRAJCSOVICS, L. -- ŠÍP, L. Solárne mestá : Uplatnenie stratégie solárnych miest v podmienkach Slovenska. Bratislava: Fakulta architektúry STU, 2010, s. 79--84. ISBN 978-80-227-3333-5.
ŠÍP, L. Hypotéza ekologickej autenticity architektúry: doktorandská dizertačná práca, školiteľ R. Špaček. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2011.
HUDEKOVÁ, Z. -- HUDEK, V. -- DEREJ, M. -- BELČÁKOVÁ, I. Handbook for Elaboration of Programs of Economic and Social Development of a City/Town with the Application of Strategic Environmental Assessment. Bratislava : Rec Slovensko, 2006. 56 s. ISBN 978-80-969436-5-4.
MORGENSTEIN, P. -- LEGÉNY, J. The City - Two Strategies of Sustainability. In YRSB 13 - iiSBE Forum of Young Researchers in Sustainable Building 2013 : 25th June 2013, Prague Czech Republic. Praha: Grada Publishing, 2013, s. 242--251. ISBN 978-80-247-5016-3.
LEGÉNY, J. -- ŠPAČEK, R. Typológia solárneho urbanizmu.Generovanie urbánnych štruktúr: doktoranská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2013. 176 s.
LEGÉNY, J. Generovanie efektívnych urbánnych štruktúr. ALFA, s. 28--35. ISSN 1135-2679.
ŠPAČEK, R. -- LEGÉNY, J. -- MORGENSTEIN, P. Udržateľnosť medzi človekom a vedou. Eurostav, s. 22--24. ISSN 1335-1249.
MORGENSTEIN, P. Energetická kooperatívnosť urbánnych štruktúr. ALFA, s. 10--17. ISSN 1135-2679.
MORGENSTEIN, P. -- ŠPAČEK, R. Typológia solárneho urbanizmu.Energetická kooperatívnosť urbánnych štruktúr: doktorandská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : FA STU, 2013. 203 s.
REGISTER, R. Ecocity Builders .  [online]. 2014. URL: http://www.ecocitybuilders.org/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 105

ABCDEFX
61,0 %25,7 %10,5 %2,8 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: