20. 11. 2019  13:47 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VKM6_AU - Vybrané kapitoly I (modul M6) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VKM6_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modul M6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby a úspešné absolvovanie písomnej skúšky (na získanie kreditov je potrebné získať min. 56 % v jej hodnotení). Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie sa s princípmi "zelenej" architektúry, so zásadami navrhovania architektúry ohľaduplnej k prostrediu a s metódami posúdenia vplyvu architektúry na prostredie. Zvládnutie základov problematiky navrhovania energeticky úsporných domov, oboznámenie sa s princípmi architektúry v štandarde vyžadovanom od roku 2018/2020.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné princípy "zelenej" architektúry – architektúry ohľaduplnej k prostrediu a v štandarde energetickej efektívnosti, ktorý bude platiť po roku 2018/2020. Príklady udržateľných sídiel, energeticky úsporných a „zelených“ stavieb, ekologický koncept architektúry, historické paralely a aktuálne trendy. Budovy s takmer nulovou spotrebou energie a zásady ich navrhovania, solárna architektúra, alternatívne materiály a technológie, energetické a materiálové toky, biokompatibilita, zeleň. Menežment životného cyklu budov, environmentálne posudzovanie architektúry a posudzovanie jej energetickej hospodárnosti. architektúry jeho precvičenie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠPAČEK, R. -- PIFKO, H. Rukoväť udržateľnej architektúry. Bratislava: Slovenská komora architektov, 2013. ISBN 978-80-971205-1-1.
KIERULFOVÁ, Z. -- PIFKO, H. Zelená architektúra. Bratislava : Verlag Dashöfer, 2008. 60 strany.
PIFKO, H. Stavebno-ekologická kvalita budov: učebná pomôcka KEEVT. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2002.
PIFKO, H. Zelená architektúra: desatoro. ASB - Architektúra. Stavebníctvo. Biznis, s. 50--53.
PIFKO, H. -- ŠPAČEK, R. -- KRAJCSOVICS, L. -- ZERVAN, M. -- KIERULF, B. -- KIERULFOVÁ, Z. -- MARTIN, P. -- PIFKOVÁ, T. -- ŠIMKOVICOVÁ, Ľ. -- ŠIMKOVIČ, V. -- POLÁKOVÁ, K. Efektívne bývanie. Bratislava : Eurostav, 2008. 174 s. ISBN 978-80-89228-16-4.
KEPPL, J. Ekologicky viazaná tvorba: Kontexty architektúry a ekológie. Bratislava : STU v Bratislave, 2001. 184 s. ISBN 80-227-1532-8.

Odporúčaná:
KRAJCSOVICS, L. Súčasné trendy riešenia nízkoenergetických budov. Architektúra a urbanizmus, 43. s. 99--115.
VŠETEČKA , P. Manuál energeticky úsporné architektury .  [online]. 2010. URL: http://www.opzp.cz/soubor-ke-stazeni/37/11265-zu_manual_web.pdf.
CHYBÍK, J. Přírodní stavební materiály. Praha : Grada, 2009. 268 s. ISBN 978-80-247-2532-1.
COPLÁK, J. -- PIFKO, H. -- GREGOROVÁ, J. -- RAKŠÁNYI, P. -- KOVÁČ, B. -- KOMRSKA, J. -- ŠABÍKOVÁ, J. -- VITKOVÁ, Ľ. -- IVANIČKA, K. Plánovanie ekologických sídlisk. Bratislava : Road, 2009. 132 s. ISBN 978-80-88999-37-9.
NAGY, E. Nízkoenergetický ekologický dom. Bratislava : Jaga, 2002. 283 s. ISBN 80-88905-70-2.
SCHUBERT, U. Ecocity: Book I. A better place to live /2002-2005. Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005. 106 strany. ISBN 3-200-00421-5.
TYWONIAK, J. Nízkoenergetické domy. Praha: Grada Publishing, 2005. 200 s. ISBN 80-247-1101-X.
KRAJCSOVICS, L. iEPD - Inštitút pre en. pasívne domy.  [online]. 2014. URL: http://www.iepd.sk.
KIERULFOVÁ, Z. ArTUR - trvalo udržateľná architektúra.  [online]. 2014. URL: http://ozartur.sk/.
MEKIJAN, S. Passipedia.  [online]. 2014. URL: http://passipedia.org.
GRUNNER, R. Zelená architektúra.  [online]. 2014. URL: http://www.zelenarchitektura.sk/.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 85

ABCDEFX
34,1 %29,4 %25,9 %7,1 %3,5 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: