19. 1. 2020  14:34 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DAU3_AU - Dejiny architektúry a umenia III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DAU3_AU
Názov predmetu: Dejiny architektúry a umenia III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje cvičenia, písomnú skúšku a splní povinnú účasť na jednotlivých formách výučby v zmysle ustanovení študijného poriadku FA STU.
Priebežne sa hodnotia aktivity a práce na cvičeniach pomernou váhou 25% z celkového hodnotenia. Kredity sa zároveň neudelia študentovi, ktorý získa na cvičeniach menej ako 14 bodov. Skúška má písomnú formu a tvorí 75% z celkového hodnotenia (spolu 100%).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a dosiahnuť minimálne 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí.
Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.

 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z dejín architektúry a umenia 19. storočia na pozadí širšieho historického, spoločenského, kultúrneho a technického vývoja. Vie určiť zákonitosti vzniku a vývoja jednotlivých slohových a štýlových období spolu s ich charakteristikou a pohľadom na jej tvorcov v širokej škále typov sakrálnej a profánnej architektúry od klasicizmu až po secesiu a nástup moderny. Dokáže vyhodnotiť osobitý prínos a vklad architektúry 19. storočia na území Slovenska v kontexte stredoeurópskeho diania s ohľadom na regionálne špecifiká a osobitosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Úvod do dejín architektúry 19. storočia - špecifiká a osobitosti (dotácia 2/1)
2.Klasicizmus - sloh prísnosti a poriadku (dotácia 2/1)
3.Prejavy klasicizmu v európskej architektúre a v Amerike (dotácia 2/1)
4.Klasicizmus a územie Slovenska (dotácia 2/1)
5.Romantizmus, neogotika a ochrana pamiatok (dotácia 2/1)
6.Neorenesancia a rozvoj miest v 2. polovici 19. storočia (dotácia 2/1)
7.Slohová, štýlová a typologická rozmanitosť architektonickej tvorby 2. polovice 19. storočia na Slovensku (dotácia 2/1)
8.Technická a priemyselná revolúcia, inžinierska architektúra, eklekticizmus, svetové výstavy (dotácia 2/1)
9.Secesia a jej regionálne odtiene (dotácia 2/1)
10.Secesia na Slovensku a jej osobitosti (dotácia 2/1)
11.Veľké osobnosti architektúry 19. storočia; Architekti, stavitelia a stavebné firmy v 19. storočí na Slovensku (dotácia 2/1)
12.Vývoj v umení 19. storočia (dotácia 2/1)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
POHANIČOVÁ, J. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-079-8.
LUKÁČOVÁ, E. -- POHANIČOVÁ, J. Rozmanité 19. storočie: Architektúra na Slovensku od Hefeleho po Jurkoviča. Bratislava : Perfekt, 2008. 243 s. ISBN 978-80-8046-426-4.
LUKÁČOVÁ, E. Vývoj architektúry IV: v rokoch 1770 - 1918 na Slovensku. Bratislava : STU v Bratislave, 1992. 124 s. ISBN 8022704644.
POHANIČOVÁ, J. Výnimočné stavby dlhého storočia: Od klasicizmu k moderne v architektúre na Slovensku. Bratislava : Trio Publishing, 2011. 179 s. ISBN 978-80-89552-07-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 640

ABCDEFX
43,1 %20,0 %20,2 %9,5 %6,3 %0,9 %
Vyučujúci: Ing. arch. Patrik Baxa (cvičiaci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: