19. 1. 2020  14:48 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AS1M5_AU - Ateliérový seminár I (modul M 5) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M5_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 5)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na cvičeniach v zmysle študijného poriadku FA STU, priebežná prezentácia minimálne troch zadaní. Odovzdanie seminárnej práce v rozsahu min. 1 AH na požadovanej obsahovej úrovni.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa rozšírené znalosti pre spracovanie teoretickej prípravy ku zadaniu a všeobecne ku oblasti obnovy pamiatok. Vie získať, spracovať a vyhodnotiť analýzy územia a objektu ako aj pracovať s pamiatkovými podkladmi ako základnou bázou pre návrh obnovy objektu. Prehĺbi si poznatky o metodike nových zásahov do historického prostredia a ochrany pamiatok. Získa poznatky z domácej praxe. Študent preukáže svoje verbálne a argumentačné schopnosti v oblasti obnovy pamiatok.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet prebieha povinne paralelne s Ateliérom navrhovania VII. Poskytuje priestor na analýzu potrebných podkladov a komparačných príkladov ku téme ateliérovej tvorby na Module M5. Rozširuje vedomosti v oblasti ochrany pamiatok a novej tvorby v historickom prostredí prostredníctvom samostatnej a konzultovanej práce. V predmete sú zaradené prehlbujúce prednášky odborníkov a exkurzia. Cez priebežné osobné prezentácie zadaní a diskusiu sa kompletizujú schopnosti správne navrhnúť a finálne obhájiť zadanie z oblasti modulu M5.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gregorová a kol.: Prezentácia architektonického dedičstva I, FA STU , 2003.
Gregorová, Gregor a kol.: Prezentácia architektonického dedičstva II, Perfect 2008
Gregor,P. a kol.: Obnova pamiatok. Skriptum, vydalo Perfect 2008.
• Aktuálne domáce a zahraničné publikácie k metodike obnovy pamiatok a novej tvorby v historickom prostredí.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk a anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 58

ABCDEFX
60,3 %27,6 %10,3 %1,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. (cvičiaci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Beata Polomová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: