19. 1. 2020  6:52 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_OBC2_AU - Občianske budovy II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_OBC2_AU
Názov predmetu: Občianske budovy II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Občianske budovy I (1_OBC1_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie 2 klauzúrnych prác v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite - body získané z hodnotenia klauzúrnych prác sa premietnu do výsledného hodnotenia predmetu.
. Kontrola plnenia podmienok na konci výučbovej časti semestra bude prebiehať formou krátkeho testu.
• Úspešné vykonanie skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základnú databázu teoretických poznatkov, potrebných pre architektonickú tvorbu budov v oblasti kultúry, športu a zdravotníctva. Získa poznatky o základných architektonicko - urbanistických požiadavkách, o dispozično - prevádzkových vzťahoch, konštrukčno - typologických, požiarno - bezpečnostných, technicko - hygienických nárokoch a o požiadavkách súvisiacich s bezpečným a bezbariérovým užívaním budov v súlade s požiadavkami platnej stavebnej legislatívy a nových trendov v tejto oblasti. Nadobudnuté vedomosti dokáže aplikovať v nadväzujúcich predmetoch – Ateliér navrhovania II, resp. Ateliér navrhovania III.
 
Stručná osnova predmetu:
- Základné princípy tvorby občianskych budov v súlade s požiadavkami udržateľnej architektúry – ekologické, ekonomické a sociálne aspekty tvorby.
- Kultúrne budovy – vývoj, delenie kultúrnych stavieb, urbanistické a architektonické požiadavky na ich navrhovanie, navrhovanie a dimenzovanie priestorov v závislosti od typologického druhu kultúrnej stavby (múzeá, galérie, kiná, vedecké centrá, knižnice, divadlá).
- Športové stavby – vývoj a charakteristika krytých a nekrytých športových stavieb, koncepcia a umiestňovanie športových stavieb v mestskom organizme, delenie, funkčné členenie, prevádzkové požiadavky a dimenzovanie jednotlivých druhov športových budov (štadióny, športové haly, plavárne, ostatné druhy športových stavieb).
- Zdravotnícke zariadenia – história a súčasné trendy v tvorbe zdravotníckych zariadení, základné funkčno-prevádzkové a konštrukčné požiadavky pri navrhovaní nemocníc, ale i polikliník a iných ambulantných a kúpeľných zariadení a hospicov. Nové urbanistické a achitektonické združovanie prevádzkových celkov, oddelení a špeciálnych pracovísk v rámci nových trendov pri navrhovaní, resp. modernizácii nemocníc a ostatných zdravotníckych zariadení.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Časť I.: KULTÚRA - vybraté state. In: ROLLOVÁ a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-05 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
Časť II.: ZDRAVOTNÍCTVO - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
Časť III.: ŠPORT - vybraté state. ROLLOVÁ, L. a kol.: Navrhovanie stavieb pre kultúru, zdravotníctvo, šport a voľný čas. Bratislava: CEDA FA STU Bratislava, 2010, ISBN 978-80-970528-0-5 -- učebná pomôcka k predmetu 1124 Občianske budovy II, pracovná verzia zverejnená len v AIS..
Šimkovič, V.: Knižnice v informačnom veku. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010. - ISBN 978-80-227-3415-8.
SAMOVÁ, M. Tvorba bezbariérového prostredia - základné princípy a súvislosti. Bratislava: Eurostav, 2008. 139 s. ISBN 978-80-89228-10-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 704

ABCDEFX
12,9 %23,6 %27,6 %21,3 %13,5 %1,1 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Miriama Butková (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Simona Farkašová (cvičiaci)
Ing. arch. Natália Filová (cvičiaci)
Ing. arch. Michal Kacej (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Adam Kubica (cvičiaci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: