23. 1. 2020  8:14 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_KTI4_AD - Kontexty tvorby interiéru (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_KTI4_AD
Názov predmetu: Kontexty tvorby interiéru
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Aktívna účasť na prednáškach, cvičeniach a osobných konzultáciách v priebehu semestra.

Obhajoba vlastnej teoreticko – praktickej práce v stanovenom rozsahu a kvalite.

PPT prezentácia a písomná esej vo zvolenej téme.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa teoretické poznatky z oblastí teórie tvorby interiéru vo väzbe na prax, a tiež z oblasti tvorby typového a atypového prvku v interiéri. Chápe vzťahy komplexnosti tvorby v architektúre, interiéri a v dizajne a dokáže analyzovať vzájomné súvislosti.

Študent získa prehľad a praktické zručnosti, ktoré využije pri individuálnom navrhovaní vo vlastnej tvorbe.

Študent dokáže prakticky a jednoducho vyjadriť vlastný výtvarný názor na dané témy formou jednoduchých cvičení a vlastnej prezentácie.

Študent tiež dokáže vypracovať teoretickú úvahu – esej zo zvolenej oblasti, ktorá slúži ako podpora v procese interiérovej tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
Obsah predmetu

1. Architektúra – interiér –dizajn a ich súvzťažnosť vo väzbe na kreatívny priemysel a inovácie.
Duševné vlastníctvo, základné pojmy. Produkt a podnikové štruktúry, základné pojmy.
Tvorba interiéru a tvorba interiérového prvku, metodika, rozdiely.
2. Základné faktory návrhového procesu v interiéri a v dizajne – kompozícia, funkcia a 
dispozícia, priestorové potreby človeka a ergonómia, typológia, materiál, prvky a komponenty,
konštrukcia, technológia a ekonomika.
3. Základné faktory realizačného procesu v interiéri – stavebné, remeselné práce a realizačný
manažment.
4. Základné faktory realizačného procesu v dizajne – prototyping, certifikácia, priemyselno-
právna ochrana a realizačný manažment.
5. Tvorba a realizácia interiéru vo väzbe na prax.
- Ako prezentovať.
- Typológia a systematika vo vzťahu k architektúre a k dizajnu.
- Styling v interiéri.
- Kompozícia, priestor a forma.
- Svetlo a farba v interiéri.
- Materiál a povrch.
- Dispozícia, zónovanie a prevádzka.
- Prvky a komponenty v interiéri.
- Konštrukcia a stavebný interiér.
- Rozpočet v interiéri.
- Projekcia, stavebné a remeselné práce, koordinácia diela a inžiniering.
6. Praktické cvičenia. 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
PILE, J. -- GURA, J. A History of Interior Design. London : Laurence King Publishing, 2013. 496 s. ISBN 978-1-78067-291-5.
MATERÁKOVÁ, E. -- LICHARDOVÁ, V. Bytový interiér. In PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003, s. 101--114. ISBN 8022718661.
Bytový interiér a bytový nábytok. Princípy a metódy tvorby a realizácie architektonicko-dizajnérskeho diela. Priemyselný výskum, vývoj a inovácie bytového nábytku..
KOČLÍK, D. -- DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. -- KOTRADYOVÁ, V. Detail v interiéri. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 180 s. ISBN 978-80-227-4415-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCDEFX
63,9 %22,9 %12,0 %1,2 %0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Andrea Ďurianová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci)
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: