19. 1. 2020  5:43 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VKM2_AU - Vybrané kapitoly I (modul M2) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VKM2_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modul M2)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby. Vypracovanie eseje o súčasnej architektonickej tvorbe verejných budov v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Jej hodnotenie sa do celkového výsledku započíta pomernou váhou 10%. Úspešné vykonanie skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa nadstavbovú bázu teoretických poznatkov, potrebných pre kreovanie budov v oblasti stavieb občianskej vybavenosti, čím formálne ukončí výučbu typológie v bakalárskom stupni štúdia.
Po absolvovaní obsahu predmetu by poslucháč mal získať ucelenejší prehľad o najaktuálnejších tendenciách v architektúre vybraných typologických druhov občianskych budov s ich špecifikami, s dôrazom na súčasné trendy v danej typologickej oblasti tak, aby získané vedomosti mohol aplikovať v ateliérovej tvorbe modulu M2 a budúcej tvorivej činnosti.
 
Stručná osnova predmetu:
V prednáškach pôsobia pedagógovia z ateliéru modulu M2. Téma prednášky je orientovaná podľa typologického zamerania, resp. témy zadania ateliérovej práce. Ťažiskovo sú prednášky zamerané na nové aspekty tvorby (druhové, dispozičné, tvarové, materiálové, technické, technologické, atď.) a prehľad v danej problematike formou prezentácie príkladov a ukážok súčasných realizácií, výsledkov aktuálnych súťaží, ďalej na sprístupnenie informácií z experimentálnych štúdií, predpokladaných tendencií vývoja, príp. vízie do blízkej budúcnosti. Študenti sa oboznámia aj s problematikou architektonickej tvorby s použitím digitálnych nástrojov navrhovania.
Oboznámenie sa so situáciou na Slovensku je realizované cez tvorbu našich súčasníkov - perednáškové a voľné diskusné fóra na aktuálne problémy súčasnosti a budúcnosti nášho hl. mesta so zameraním na občianske budovy. Na prednášky budú aktuálne pozývaní architekti z praxe, alt. bude organizovaná prehliadka objektov formou exkurzie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2010.

Odporúčaná:
Aktuálne architektonické naše a svetové časopisy, publikácie, internetové stránky význačných architektonických ateliérov
http://www.archdaily.com/
http://www.archinet.sk/
http://www.archiweb.cz/

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 120

ABCDEFX
28,3 %45,0 %20,8 %5,0 %0,9 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Róbert Bakyta (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (prednášajúci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (prednášajúci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: