15. 12. 2019  14:03 Ivica
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_AT3_U - Ateliér III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_AT3_U
Názov predmetu: Ateliér III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 16
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér II - architektonická tvorba (2_AT2_U)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Spracovanie urbanistického návrhu v rozsahu podľa zadania, obhájenie návrhu pred komisiou.
Povinné je absolvovanie priebežných 2 kontrol rozpracovanosti, nevyhovenie na druhej kontrole znamená nevyhovenie v predmete.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti, schopnosti a zručnosti v navrhovaní a spracovávaní širšej urbanistickej koncepcie spravidla na sídelnej úrovni alebo na úrovni časti sídla, ktorá vytvára východiská pre podrobnejšie spracovanie urbanistickej koncepcie na zonálnej urbanisticko-architektonickej úrovni v diplomovej práci.
Študent nadobúda vedomosti o vzájomnej súvislosti vertikálnych priestorových väzieb. Osvojuje si komplexný a interdisciplinárny prístup k riešeniu vrátane funkčného, priestorového a prevádzkového usporiadania územia s rešpektovaním predpokladov jeho technického vybavenia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Analýza lokality a východiská zo širších vzťahov (napr. z ÚPN regiónu,
obce...)
2. Návrh variantného konceptu riešenia
3. Komplexný urbanistický návrh riešenia, vyjadrenie jednotlivých funkčných
zložiek
4. Priestorové prezentácie vrátane fyzického modelu
5. Regulácia územia (regulačný plán)
6. Prílohy - schémy
7. Sprievodná správa a bilancie návrhu
Podrobnejší obsah určí zadanie ateliérovej práce s ohľadom na špecifiká danej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
BULLIVANT, L.: Paster Planning Futures London and New Yourk: Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-55447-3
Drawing for Urban Design, London: Laurence King Publishing Ltd., 2011, ISBN 978-1-85669-718-7
Graves, Ch. P. Jr., The Genealogy of cities, foreward by David Shane, The Kent State University Press, Kent Ohio, 2008, 02046.G4507
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995, ISBN 80-901486-4-6

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
38,5 %42,3 %15,4 %3,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: