26. 10. 2020  14:25 Demeter
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_VKU_U - Vybrané kapitoly urbanizmu (FAD - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
2_VKU_U
Názov predmetu:
Vybrané kapitoly urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť : Hodnotenie kvality spracovania zadania cvičenia tvorí 50% bodov celkovej klasifikácie predmetu. Študent absolvuje min. 3 špeciálne prehlbujúce konzultácie zadania.
Teoretickú časť absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na odbornú diskusiu a hodnotenie spracovaného zadania.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa doplňujúce vedomosti a informácie z vybraných a aktuálnych otázok teórie urbanizmu, urbanistickej tvorby a územného plánovania. Študent nadobúda prehlbujúce vedomosti z niektorých oblastí povinných urbanistických disciplín.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné okruhy prednášok :
Vybrané kapitoly urbanistickej kompozície; Urbanistická rekonštrukcia a špecifiká urbanistickej tvorby v pamiatkovom prostredí; Vybrané kapitoly urbanistickej typológie; Podzemný urbanizmus; Súčasnosť a perspektívy urbanistickej tvorby
Cvičenia :
Zadanie zamerané na spracovanie vybranej témy.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Gideon, S. Golany: Ethics and Urban Design, Geospace city concept, 2002
Graves, Ch. P. Jr., The Genealogy of cities, foreward by David Shane, The Kent State University Press, Kent Ohio, 2008, 02046.G4507
Kolektív autorov: Atlas slovenských miest, prvé vydanie 2001, Vydavateľstvo MAPA Slovakia Bratislava, s.r.o., ISBN 80-88716-87- X
Marhold, K.: Sídla - Urbanistická typológia II., Vydavateľstvo ČVUT Praha, 1996, ISBN 80-01-01467-3
Vetch, P.: Bývanie pod zemou, 2006
Webb, M., Jacob, S.: 49 Cities, Workac, Second edition,Vydavateľ Storefront for Art and Architecture, New York, 2010, ISBN 978-0-9843617
wikipedia, http://www.viaturkay.net/podzemne_mesta.html

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 29

ABC
D
E
FX
65,5 %
24,1 %
6,9 %
3,5 %
0 %0 %
Vyučujúci:
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: