14. 12. 2019  21:40 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_FOT_D - Fotografia (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_FOT_D
Názov predmetu: Fotografia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na praktických úlohách v tmavej komore, vo fotoateliéri a spracovanie zadaných úloh. Kontroly prebiehajú priebežne počas celého semestra. Hodnotí sa aktivita, porozumenie problematike, kvalita odovzdaných zadaní a vedomostný posun.
Povolené sú najviac 3 ospravedlnené neprítomnosti, ktoré je potrebné si nahradiť v dohodnutom termíne s pedagógom.
Všetky spracované úlohy (skeny fotogramov, strukáží aj ich tónované verzie a fotografie) sa odovzdávajú „upravené“ priebežne v elektronickej podobe mailom počas celého semestra, najneskôr však do začiatku obhajob ateliérových prác.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je praktické zoznámenie s klasickým negatívnym a pozitívnym laboratórnym spracovaním čiernobielej fotografie. Študenti pracujú s analógovým fotografickým materiálom a získajú základné vedomosti zo spracovania fotografického materiálu a jeho následného prevedenia (skenom) do elektronickej verzie a postprocesingu.
Študenti sa venujú princípom chemických reakcií v tmavej komore – vytváraniu strukáží pomocou ustaľovača a vývojky, kompozícii obrazu v technike fotogramu. Tónovacím technikám analógovej fotografie.
Počas semestra sa zúčastnia fotenia vo fotoateliéri na analógový fotoaparát formátu 6x6 zo zábleskovým osvetlením a oboznámia sa s procesom spracovania negatívneho filmu a výroby čiernobielej fotografie do formátu cca 50x50cm. Backstage fotografia digitálnym fotoaparátom.
Hlavné zadanie pozostáva z jednoduchého svietenia dvojportrétu (rodičov) z bočnej strany a jeho následného prenesenia pomocou fotografickej emulzie na študentom vopred vybraný predmet z rôzneho materiálu (drevo, kameň, plech, textil, matné sklo apod.). Výsledný predmet s emulziou študenti fotograficky zdokumentujú vo fotoateliéry a jeho upravenú verziu snímky elektronicky odovzdávajú.
Súčasťou predmetu je úvodná hodina, prednáška o základoch exponometrie, vedenie praktických úloh, ktoré sú zakaždým vopred vysvetlené teoreticky a každoročná návšteva výstav Mesiaca fotografie v Bratislave s odovzdanou recenziou k jednej z nich.
Cieľom predmetu je tiež pracovať v skupinách, prijímať vedomosti a zručnosti v kolektíve, reflektovať vlastné individuálne výsledky a neskôr získané vedomosti z predmetu využiť v produktovej fotografii vlastných školských projektov a v predmete Fotografický dizajn, ktorý je pokračovaním predmetu Fotografia.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Úvodná teoretická hodina.
2. Zoznámenie s tmavou komorov a čiernobielym fotografickým procesom.
3. Výroba fotogramov v tmavej komore do rozmeru 30x40, na základe donesených predmetov (priehľadných, polopriehľadných, nepriehľadných).
4. Skenovanie výsledných fotogramov (v knižnici).
5. Tónovacie fotogramov (indigové a sépiové) a ich následný elektronický záznam (sken).
6. Výroba strukáží: maľovanie vývojkou alebo ustaľovačom alebo ich kombinovanie.
7. Novembrová návšteva Mesiaca fotografie, spoločne alebo individuálne. Úlohou je krátka recenzia z vybranej fotografickej výstavy, poprípade krátky report.
8. Prednáška o základoch exponometrie: clona, čas, ISO, ostrosť v analógovom fotografickom prístroji a nezrkadlovke.
9. Základy svietenia a využitie teoretických vedomostí pri fotení v ateliéri pomocou analógového fotoaparátu a zábleskového osvetlenia. Figurálne námety, inscenovaná fotografia. Fotenie backstage fotografie.
10. Vyvolávanie filmov v tmavej komore.
11. Vyvolávanie fotografií do rozmeru 50x50cm.
12. Semestrálne zadanie začína domácim zadaním - ČB dvojportrét rodičov svietený z jednej strany (pomocou prirodzeného alebo umelého svetla).
13. Prednáška o spracovaní digitálneho obrazu spojená s úpravou zadaných dvojportrétov vo Photoshope. Ich príprava pre analógové použitie, inverzný obraz a príprava pre tlač na meotarovu fóliu, ktorá sa použije ako negatívna predloha pre výrobu pozitívneho fotografického obrazu na predmetoch.
14. Nanášanie svetlocitlivej fotografickej emulzie na študentmi vybrané predmety z rôzneho materiálu (sklo, drevo, kameň, plech, textil apod.).
15. Vyvolanie fotografického obrazu na predmetoch.
16. Ich fotografický záznam pre archívne a prezentačné účely, fotenie vo fotografickom ateliéry.

Všetky zadané úlohy študent odovzdáva podpísané a aj elektronicky via email počas celého semestra v podobe: priezvisko_meno_uloha_01.jpg, ..._02.jpg atď. Zúčastní sa adjustáže prípadne inštalácie fotografií na určenom mieste s menovkami, ktoré poslúži ako prezentácia predmetu pri hodnotení a nasledujúcej Noci architektúry.

Zmena programu vyhradená.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HOJSTRIČOVÁ, J. Renesancia fotografie 19. storočia. 1.. vyd. Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2014. 287 strany. ISBN 978-80-89259-84-7.
JIRÁČEK, M. Technické základy fotografie. Praha: KFZ a SdP, 2002.

Odporúčaná:
fotografické monografie
Hrabušický, A., Macek, V. Slovenská fotografia 1925-2000, SNG, 2001

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 111

ABCDEFX
62,2 %19,8 %14,4 %0,9 %0,9 %1,8 %
Vyučujúci: Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Monika Stacho, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: