29. 10. 2020  3:44 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ATS3_A - Ateliérový seminár III (FAD - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 2_ATS3_A
Názov predmetu:
Ateliérový seminár III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
V priebehu semestra budú podľa potreby max. dve kontroly rozpracovanosti v termíne stanovenom harmonogramom v Študijnom programe a záverečná obhajoba elaborátu zo seminára.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet tvorí podpornú časť pre vlastný ateliér. Zhrňujú sa v ňom všetky podstatné informácie, ktoré sú k tvorbe potrebné. Paralelná teoretická príprava a technická podpora k súbežnému predmetu AT III. Analýza, rozbor a dokladovanie poznatkov kontinuálne previazaných na konkrétne riešenú problematiku – lokalita a jej vývoj, typologické súvislosti a svetové trendy. Analýza realizovaných príkladov funkčne príbuzných k riešenej téme; definovanie ideových východísk a filozofie vlastného návrhu.
 
Stručná osnova predmetu:
Analytická časť
Východiská filozofie návrhu. Analýza a rozbor daností lokality, historický vývoj, sumarizácia podkladov k objektu, mapové podklady a zameranie lokality , modely, fotodokumentácia,
Typologická príprava k predmetnej téme.
Typické a experimentálne konštrukčné riešenia.
Príklady hodnotných svetových realizácií, rozbor riešení, závery pre návrh.
Výučba je realizovaná v tematicky orientovaných ateliéroch: A1 – obytné budovy, A2 – občianske budovy, A3 – výrobné a inžinierske stavby, A4 –interiér a výstavníctvo, A5 – ochrana a obnova pamiatkových objektov a súborov, A6 – experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, A7 – digitálna architektúra, A8 – konštrukcie v architektúre, A9 – otvorený ateliér praxe. Podľa nich sa spresnia aj jednotlivé zadania a ich spôsob spracovania.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha : Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 80-901486-4-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 549

A
B
CDEFX
89,8 %
7,5 %
1,5 %
0,7 %
0,5 %
0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
MArch Ing. arch. Roman Hajtmanek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Dagmar Mikušková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: