20. 11. 2019  14:00 Félix
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AS1M6_AU - Ateliérový seminár I (modul M 6) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M6_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 6)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra budú štyri previerky rozpracovanej klauzúrnej práce po 20 bodoch. 20 bodov získa študent za finálnu prezentáciu klauzúrnej práce. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 75 bodov, na získanie hodnotenia B je potrebné získať najmenej 70 bodov, na získanie hodnotenia C je potrebné získať najmenej 65 bodov, na získanie hodnotenia D je potrebné získať najmenej 60 bodov, na získanie hodnotenia E je potrebné získať najmenej 55 bodov. Kredity nebudú udelené študentovi, ktorý z niektorej z previerok získal menej ako 12 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Aplikovať základné terminologické pojmy z ekologicky viazanej tvorby pri návrhu modelového riešenia architektonického objektu. Pri návrhu je nutné vychádzať z princípov pasívneho domu, nachádzajúceho sa v extrémnych prírodných podmienkach. Ideový koncept domu je inšpirovaný princípom fungovania vybranej živej alebo neživej prírodnej štruktúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Vysvetliť princíp fungovania živých a neživých štruktúr prírodného typu.
Vysvetliť princíp fungovania pasívneho domu a základné architektonické prostriedky pre jeho návrh.
Vysvetliť hraničné polohy v prostredí s extrémnymi klimatickými podmienkami.
Aplikovať uvedené danosti pri návrhu domu. Absolvovať etapu analýzy a syntézy v grafickej podobe, výsledný variant návrhu vyhotoviť formou rozoberateľného modela.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEPPL, J. Kontexty architektúry a ekológie. Habilitační práce. Bratislava : 2000. 184 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 83

ABCDEFX
54,2 %26,5 %13,3 %4,8 %1,2 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: