19. 1. 2020  13:30 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DED2_D - Dejiny dizajnu II (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DED2_D
Názov predmetu: Dejiny dizajnu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Dejiny dizajnu I (1_DED1_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška z okruhu prednášok a základnej literatúry.
Na skúške študent získa hodnotenie A ak dosiahne 92-100 bodov, hodnotenie B
ak dosiahne 83-91 bodov, hodnotenie C ak dosiahne 74-82 bodov, hodnotenie
D ak dosiahne 65-73 bodov, hodnotenie E ak dosiahne 56-64 bodov a
hodnotenie FX ak dosiahne 0-55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:

Študent získa vedomosti o základných tendenciách, hlavných hnutiach a štýloch, ktoré určovali vývoj dizajnu od začiatku 20. storočia až po súčasnosť a osvojí si možnosti ich využitia v súčasnej dizajnérskej činnosti. Nadobudne poznatky o presahoch architektúry, výtvarného umenia a dizajnu, oboznámi sa z tvorivými aktivitami významných dizajnérskych osobností, ateliérov a škôl dizajnu.

 
Stručná osnova predmetu:
1. Situácia na prelome 19. a 20. storočia vo vede, technike, umení a dizajne. - 2. Koncepty a modely dizajnu I. Dejiny, estetika a kritika formulovania dizajnu. -3. Koncepty a modely dizajnu II. - presahy architektúry, výtvarného umenia a dizajnu a ich filozofia. Interpretácia dizajnu v 20. storočí.- 4. Modernizmus, hlavné dizajnérske hnutie 20. storočia. -- 5. De Stijl, geometrická abstrakcia neo plasticizmu. -- 6. Bauhaus, pokrokové experimentálne vzdelávanie, priemyselný funkcionalizmus, ŠUR.- 7. Art deco, medzinárodný dekoratívny štýl. -- 8. Streamlining, strojová estetika, tvarové rekonštrukčné programy. -- 9. Biomorfná moderna, aktivity MoMA, využitie nových materiálov. -- 10. Škandinávska moderna, obľuba a úcta k prírodným materiálom. -- 11. Založenie a rozvoj Hochschulle für Gestaltung -- Ulm, taliansky dizajn, japonský dizajn. -- 12. Pop dizajn, dizajn inšpirovaný masovou spotrebou a populárnou kultúrou. -- 13. Kozmický vek, Antidizajn, minimalizmus , postmoderna, najnovšie tendencie v dizajne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
PEKÁROVÁ, A. -- KOLESÁR, Z. K dejinám dizajnu na Slovensku. Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2013. 358 strany. ISBN 978-80-970173-6-1.

Odporúčaná:
Bhaskaranová, L.: Podoby moderního designu, Slovart, Praha 2007.
Fiell, Ch. a Fiell, P.: Design 20. století, Slovart 2003.
Hauffe, T.: Design, Computer Press, Brno 2004.
Kolesár, Z.: Kapitoly z dejín dizajnu, Slovenské centrum dizajnu, Bratislava 1998 (2011).

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 136

ABCDEFX
49,3 %20,6 %16,9 %8,1 %5,1 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. Danica Šoltésová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: