19. 1. 2020  14:49 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VIN_D - Vývoj interiéru a nábytku (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VIN_D
Názov predmetu: Vývoj interiéru a nábytku
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 5. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Záverečná písomná skúška z okruhu prednášok a základnej literatúry.
Na skúške študent získa hodnotenie A ak dosiahne 92-100 bodov, hodnotenie B
ak dosiahne 83-91 bodov, hodnotenie C ak dosiahne 74-82 bodov, hodnotenie
D ak dosiahne 65-73 bodov, hodnotenie E ak dosiahne 56-64 bodov a
hodnotenie FX ak dosiahne 0-55 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet je hlbšou sondou do problematiky koncipovania obytných a verejných priestorov v kontexte historického sociálneho, kultúrneho a umeleckého diania. Študent si osvojí poznatky o účelnosti a funkčno-estetických princípoch navrhovania historických interiérov, ich determinantoch a filozofických východiskách. Získa vedomosti o vývoji nábytku a bytovej kultúry, ktorá je odrazom dobového spôsobu života jednotlivých sociálnych vrstiev spoločnosti a reflektuje jej názorové postoje na kvalitu bývania a prežívania každodennosti.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Historický interiér a mobiliár, primárne a sekundárne pramene a zdroje poznania. -2. Bytová kultúra a umelecké remeslo. -3. Stredoveká medzihra, materiály a ich umelecké spracovanie. -4. Individualizmus a preferencia umeleckej myšlienky v období renesancie. -5. Exkurzia Červený Kameň, Múzeum bytovej kultúry šľachty. - 6. Priestorová a slohová väzba mobiliára v období baroka. -7. Exkurzia Viedeň - MAK, Das Hoffmobilien Depot. -8. Mušľa a zrod rokoka, prebytok dekóru, chinoiseria. -9. Intimita a pohodlie ako podstata životného štýlu. -10. 19. storočie, interiér a polarity historizmu. -11. Výstavy a obchod s nábytkom. -12. Historický interiér a mobiliár na Slovensku. -13. Východiská zariadenie interiérov 20. storočia.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
THARP, L. -- ATTERBURY, P. Encyklopédia starožitností. Bratislava: Perfekt, 1995.
WIRTH, Z. -- CIMBUREK, F. Dějiny nábytkového umění I., II. Brno: Argo, 1996.
DLABAL, S. Nábytkové umění. Vybrané kapitoly z historie. Bratislava: Grada, 2000.
RILEYOVÁ, N. Dějiny užitého umění. Bratislava: Slovart, 2004.
HUBATOVÁ LACKOVÁ , L. Tichá revoluce uvnitř ornamentu. Praha: VŠUP, 2011.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 104

ABCDEFX
67,3 %16,3 %9,6 %5,8 %1,0 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. Danica Šoltésová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: