8. 8. 2020  2:48 Oskar
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN3_AU - Ateliér navrhovania III (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN3_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania III
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba5 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 10
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 5. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU) a úspešne absolvované Výrobné a inžinierske stavby (1_VIS_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- účasť: absolvovanie min. 10 konzultácií s vedúcim práce, a odporúča sa min. 1 konzultácia s určenými špecialistami (podľa charakteru témy a usmernenia vedúceho práce), povinné absolvovanie kontroly rozpracovanosti, konzultácie musí doložiť študent záznamom vo formulári zadania práce.
- priebežné hodnotenie: výsledky kontroly rozpracovanosti oznámi vedúci práce
- obsahové a formálne požiadavky: určí zadanie
Študent nevyhovie v absolvovaní predmetu ak:
- nesplní vyššie stanovené podmienky, neúčasť musí študent relevantne ospravedlniť do budúceho ateliéru
- neodovzdá prácu v určenom termíne
- nesplní formálne a obsahové požiadavky určené zadaním
- neobháji prácu pred komisiou,
- nezúčastní sa na riadnom termíne obhajoby bez náležitého a dokladovaného ospravedlnenia.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce : 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte.
Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnuť mnohorozmernosť profesie architekta a nadobudnúť schopnosť zohľadniť v návrhu množstvo rôznorodých požiadaviek (sociálneho, osobnostného, technického, environmentálneho charakteru) a zosúladiť ich do harmonického celku. Vypracovať komplexný architektonický návrh od urbanistickej (krajinnej) dimenzie, až po architektonicko-konštrukčný detail.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliér architektonického navrhovania III. je venovaný riešeniu prevádzkovo zložitejšieho, respektíve polyfunkčného objektu s vyššími nárokmi na dispozično-prevádzkové a konštrukčno-technické riešenie, napr.: objekt občianskych stavieb, výrobných alebo inžinierskych stavieb, vrátane exteriéru, vrátane konceptu interiéru.
Ateliér je koncipovaný s dôrazom na komplexnosť zvládnutia architektonického resp. architektonicko-urbanistického zadania. Hierarchia hodnôt, resp. priorít mnohorakých a rôznorodých požiadaviek je len sekundárne podmienená typologickou orientáciou ateliéru. Zadanie vypracováva študent samostatne pod pedagogickým vedením vedúceho práce. Dôležitá je záverečná prezentácia ateliérovej práce.

Rozsah: 1200 -- 3000 m2 úžitkovej plochy, podlažnosť neobmedzená
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Podľa charakteru zadania určí vedúci ateliérovej práce.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 641

A
B
CDE
FX
29,0 %
34,8 %26,1 %7,5 %
1,9 %
0,7 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
MArch Marek Lüley (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: