26. 1. 2020  21:03 Tamara
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AS1M1_AU - Ateliérový seminár I (modul M 1) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M1_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 1)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, odovzdanie elaborátu seminárnej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežných výsledkov: kontroly rozpracovanosti : 30%, prezentácia práce: 20%, odovzdaná práca : 50%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti v oblasti navrhovania obytných budov v rámci zadanej témy ateliérovej práce. Naučí sa zhodnocovať databázu poznatkov v oblasti súčasných foriem bývania v metodickej, teoretickej, typologickej a praktickej časti. Dokáže získané znalosti tvorivo aplikovať v ateliérovej práci na zvolenú tému .
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérový seminár modulu M1 je povinným doplnkovým predmetom k Ateliéru navrhovania VII modulu M1, integruje prieskumné a podkladové práce, analýzy a výskumné aktivity pre danú tému z oblasti obytných budov. Zadanie seminárnej práce je koncipované vo väzbe na tematické zadanie ateliéru. Práca ( textové a obrazové výstupy) má obsahovať a zdokumentovať tieto podstatné časti: analýzu informácií o úlohe riešenej v ateliérovej tvorbe ako aj odklady pre správne rozhodovanie pri výbere alternatív riešenia. Najnovšie výsledky navrhovania realizovaných architektonických riešení jednotlivých typologických druhov podľa ateliérového zadania. Prehĺbenie poznatkov a riešenie architektonického detailu vo väzbe na ateliérové zadanie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BACOVÁ, A. Bytové domy na Slovensku: Teória. Recenzie. Diskusia. Bratislava : Eurostav, 2007. 162 strany. ISBN 978-80-89228-13-3.
DULLA, M. -- MORAVČÍKOVÁ, H. Architektúra Slovenska v 20. storočí. Bratislava : Slovart, 2002. 511 s. ISBN 80-7145-684-5.
Housing Density. Department for Building Construction and Design -HB2: Institute of Architecture and Design Vienna University of Technology. Wien : Springer, 2012. 182 s. ISBN 978-3-7091-0358-6.
SCHULZ, C N. Genius loci. Krajina, místo, architektura. Praha : Dokořán, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7363-303-5.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 98

ABCDEFX
60,2 %18,4 %19,4 %0 %1,0 %1,0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Matej Miškovský (cvičiaci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: