20. 1. 2020  12:42 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_ARKR_AU - Architektonické kreslenie (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ARKR_AU
Názov predmetu: Architektonické kreslenie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Absolvovanie všetkých cvičení – ospravedlnenú neúčasť treba nahradiť. Podmienkou je odovzdanie všetkých zadaní ako aj absolvovanie klauzúrnej práce na konci semestra. Pri hodnotení zadania tvoria 80 percent celkového výsledku, klauzúrna práca zvyšných 20 percent.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosti a zručnosti grafického prejavu a zobrazenia – vizualizácii priestorových predstáv, ktoré spolu s estetickým cítením tvoria podstatu architektonického tvorivého procesu.
Zvláštny dôraz sa kladie na získanie grafickej zručnosti v kreslení voľnou rukou. Študent získa potrebné technické poznatky a praktické skúsenosti v oblasti vizuálnej grafickej komunikácie pre všetky úrovne architektonicko-umeleckej tvorby a na základe týchto schopnosť zobrazovať priestorové predstavy v axonometrii a lineárnej perspektíve v správnych geometrických a proporčných vzťahoch využitím najmä základných geometrických princípov štvorca a kocky bez použitia rysovacích pomôcok.
 
Stručná osnova predmetu:
Cvičenia smerujú od grafickej prípravy (nácvik grafickej zručnosti) k precvičovaniu základných geometrických útvarov a ich kombinácií, ozrejmeniu si ich priestorových a estetických vlastností.
- Informácie o cieľoch predmetu a cvičení, o priebehu semestra. Základné princípy vizuálnej grafickej komunikácie, grafická príprava. Nácvik kreslenia rovných čiar v rôznych smeroch
- Psychologické aspekty vnímania základných geometrických útvarov. Zoskupenie úsečiek
- Kreslenie kriviek – uzavreté, otvorené
- Cvičenie citu pre odpozorovanie proporčných vzťahov
- Pravý uhol ako na dôležitý prvok zobrazovania priestorových javov
- Kreslenie štvorca v základnej polohe a rôznych pootočeniach. Geometrické vlastnosti štvorca a jeho delenie
- Teoretické základy názorných axonometrických a perspektívnych zobrazení
- Rovinná analýza kocky na základe jej geometrických vlastností v šikmom premietaní. Zobrazovanie kompaktného telesa v šikmom premietaní
- Lineárna perspektíva – základné pojmy, zobrazenia štvorca, prespektívne zobrazenie architektonickej kompozície
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MEDEK, V. -- VRANKA, A. Deskriptívna geometria pre architektov. Bratislava: STU, 1991.
COLEOVÁ, A. Perspektíva. Bratislava : Perfekt, 2000. 63 s. ISBN 8080461694.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 899

ABCDEFX
11,8 %30,3 %43,5 %12,8 %1,6 %0,0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: