12. 7. 2020  11:58 Nina
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_AN6_AU - Ateliér navrhovania VI (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AN6_AU
Názov predmetu:
Ateliér navrhovania VI
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 7. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Interiér (1_INT_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na výučbe, úspešné absolvovanie 1. a 2. kontroly rozpracovanosti. Vloženie ateliérovej práce do AIS vo forme, rozsahu a obsahu podľa Zadania. AT, úspešná obhajoba projektu pred komisiou v termínoch stanovených v študijnom poriadku FA STU. Podmienkou absolvovania predmetu je takisto odovzdanie ateliérovej práce v grafickej i digitálnej verzii vedúcemu AT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent si overí teoretické poznatky získané v rámci predmetu 1_INT_AU formou praktickej aplikácie prostredníctvom návrhu bytového interiéru o plošnej výmere ̴ 100 m². Po absolvovaní AT dokáže vypracovať detailnú architektonickú štúdiu interiéru, zadefinovať optimálne prevádzkové, priestorové a výtvarno-kompozičné vzťahy, navrhnúť podlahy, podhľady, povrchy zvislých a horizontálnych konštrukcií. Oboznámi s aspektmi detailného navrhovania vstupnej zóny, vybraných typov osvetľovacích, nábytkových prvkov a aplikácie výrazových prostriedkov vo vnútornom prostredí budov. Interiérový návrh dokáže spracovať na úrovni grafického vyjadrenia zodpovedajúceho interiérovej mierke.
 
Stručná osnova predmetu:
Návrh bytového interiéru o plošnej výmere ̴ 100 m²:
- Širšie vzťahy – situovanie interiéru v kontexte architektonického objektu,
- Dispozičné riešenie, koncepčné rozmiestnenie zariaďovacích predmetov,
- Stavebné úpravy – nové konštrukcie, búracie práce,
- Kompozično-priestorový návrh interiéru ako celku,
- Stavebný interiér – usporiadanie prvkov, materiály, farebnosť,
- Zariaďovacie predmety/voľne situované a vstavané – usporiadanie, druhy, materiály,
farebnosť,
- Podlahy a ich súčasti – druhy, materiály, farebnosť,
- Podhľady a osvetľovacie jednotky – usporiadanie, druhy, materiály, farebnosť,
- Mobiliár – výtvarno-dizajnový návrh zvoleného prvku,
- Priestorové zobrazenia – skice, vizualizácie,
- Záverečné korekcie, kompletizácia/grafická finalizácia dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOLEKTÍV, A. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
POŠTULKOVÁ, Ľ. Typológia zariaďovacích prvkov. Technická univerzita vo Zvolene, 2004. 112 s.
KOČLÍK, D. -- DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. -- KOTRADYOVÁ, V. Detail v interiéri. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2015. 180 s. ISBN 978-80-227-4415-7.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV AUTOROV, ed.: Vinárčiková, Jana: Interiérový dizajn. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017, ISBN 978-80-227-4750-9
MEUSER, N.: Construction and Design Manual. Drawing for Architects. Berlin: DOM Publisher, 2015, ISBN978-3-86922-414-5
Small City Apartments, Barcelona: FKG, 2008, ISBN978-84-96936-90-4
VINÁRČIKOVÁ J.: Súčasný obytný interiér. Moderné bývanie.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 550

A
B
C
D
EFX
31,1 %
45,8 %
19,6 %
2,7 %
0,5 %
0,3 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Marián Ontkóc (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Mgr. art. Adam Tóth (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 9. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 09. 2019.

Typ výstupu: