8. 8. 2020  10:34 Oskar
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AN7M4_AU - Ateliér navrhovania VII (modul M 4) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_AN7M4_AU
Názov predmetu: Ateliér navrhovania VII (modul M 4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
8 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
13
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Ateliér navrhovania II (1_AN2_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na výučbe, úspešné absolvovanie 1. a 2. kontroly rozpracovanosti. Vloženie ateliérovej práce do AIS vo forme, rozsahu a obsahu podľa Zadania. AT, úspešná obhajoba projektu pred komisiou v termínoch stanovených v študijnom poriadku FA STU. Podmienkou ukončenia predmetu je takisto odovzdanie ateliérovej práce v grafickej i digitálnej verzii vedúcemu AT.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa špecifické vedomosti z navrhovania verejného interiéru. Dokáže komplexne navrhovať verejný interiér ako celok, jednotlivé mobiliárové a stavebné prvky s uplatnením architektonicko-výtvarných, typologických, ergonomických a technicko-konštrukčných zásad navrhovania. Dokáže riešiť interiérové prvky do detailov v podrobnosti technickej dokumentácie s dôrazom na dizajn, voľbu materiálov a technologickú logiku.
 
Stručná osnova predmetu:
Zadanie ateliérovej práce sa zameriava na komplexné riešenie verejného interiéru z kategórie občianskych budov, a to od koncepčného dispozično-prevádzkového,kompozično-priestorového, farebného a materiálového návrhu, až po detailné riešenie nábytkových a architektonicko-stavebných prvkov.

Obsah: Návrh verejného interiéru o rozlohe 100 - 200 m² situovaného v súčasnom, resp. historickom objekte.
- Vstupné informácie, predstavenie zadaní,
- Situačné vzťahy s okolím, definovanie funkcie prevádzky,
- Celkový dispozično-prevádzkový a priestorový koncept, koncepčné rozmiestnenie nábytku,
špecifikácia detailne riešeného priestoru,
- Stavebný interiér – kompozičné usporiadanie, materiály, farebnosť, nové a búrané
konštrukcie,
- Zariaďovacie predmety: voľne situované a vstavané – rozmiestnenie, druhy, materiály,
farebnosť,
- Podlahy a ich súčasti – druhy, materiály, farebnosť,
- Podhľady a osvetľovacie jednotky – usporiadanie, druhy, materiály, farebnosť,
- Atypický nábytkový prvok – tvarové, konštrukčno-materiálové a farebné riešenie,
- Súčasť stavebného interiéru – tvarové, konštrukčno-materiálové a farebné riešenie,
- Vstupná zóna – výtvarný návrh vybraných častí: vstupné dvere, výklad, portál, reklamné
nosiče,
- Detailné spracovanie konštrukčných detailov,
- Priestorové zobrazenia – skice, vizualizácie,
- Záverečné korekcie, kompletizácia/grafická finalizácia dokumentácie.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöfer, 2006.
KOLEKTÍV, A. Interiér a výstavníctvo. Bratislava: Vydavateľstvo STU, 2003. 178 s. ISBN 80-227-1866-1.
VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér administratívnych budov. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016. 274 s. ISBN 978-80-227-4539-0.
KOTRÁDYOVÁ, V. -- BRŠEL, B. -- DANIEL, P. -- HAGENHENRICH, I. -- PETELEN, I. -- KOČLÍK, D. Dizajn nábytku. Vývoj navrhovanie, terminológia, typológia, ergonómia, materiály, konštrukcie, technológia. Bratislava : STU, 2009. 282 s. ISBN 978-80-227-3006-8.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV autorov, ed. Vinárčiková, J.: Interiérový dizajn, Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017. 325 s. ISBN978-80-227-4750-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 70

ABC
D
EFX
34,3 %
32,9 %
28,6 %4,2 %0 %
0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: