19. 1. 2020  16:47 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_VKM4_AU - Vybrané kapitoly I (modul M4) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_VKM4_AU
Názov predmetu: Vybrané kapitoly I (modul M4)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelná účasť na prednáškach, úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehĺbené spektrum vedomostí z vybraných špecifických oblastí tvorby bytového, verejného, administratívneho interiéru a interiérových prvkov. Prostredníctvom aplikačných ukážok sa podrobne oboznámi so špecifikami navrhovania jednotlivých súčastí stavebného interiéru, s navrhovaním mediálneho, technického a mobiliárového vybavenia, s aktuálnymi ekologickými a inovatívnymi smerovaniami v dizajne interiéru.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Prvky stavebného interiéru,
2. Horizontálne konštrukcie v interiéri – podlahy,
3. Horizontálne konštrukcie v interiéri – stropy a podhľady
4. Vertikálne konštrukcie v interiéri – steny a stĺpy,
5. Výplne okenných otvorov v interiéri – okná, protislnečná technika,
6. Výpne dverných otvorov v interiéri – dverné systémy,
7. Mediálne vybavenie interiéru – pevné a pohyblivé súčasti, mobiliár s integráciou médií,
8. Montované deliace systémy v interiéri – dizajn, princípy univerzálnosti, variability a 
flexibility,
9. Akustické prvky v interiéri – priame a nepriame akustické opatrenia,
10. Osvetlenie a prvky osvetlenia – inovatívne tendencie,
11. Netradičné nábytkové koncepty,
12. Netradičné smerovania v interiérových konceptoch.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. Stavebný interiér. In PETELEN, I. -- DANIEL, P. -- HAVAŠ, P. -- HRONSKÝ, M. -- JANÁKOVÁ, O. -- LICHARDOVÁ, V. -- MATERÁKOVÁ, E. -- MORÁVKOVÁ, K. -- VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér. Bratislava : STU v Bratislave FA, 2003, s. 67--79. ISBN 8022718661.
HRONSKÝ, M. Stavebný interiér /sučasť habilitačnej práce. Habilitačná práca. Bratislava : 2007. 54 s.
DANIEL, P. -- HRONSKÝ, M. Štruktúra detailov - stavebný interiér: časť 7, diel 4., kapitola 4. Zásady architektonického navrhovania stavieb, s. 2012. ISSN 1338-4449.
VINÁRČIKOVÁ, J. Interiér administratívnych budov. Bratislava : Vydavateľstvo STU, 2016. 274 s. ISBN 978-80-227-4539-0.

Odporúčaná:
KOLEKTÍV AUTOROV, ed.: VINÁRČIKOVÁ, Jana: Interiérový dizajn. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU, 2017 – 325 strán– ISBN 978-80-227-4750-9

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 62

ABCDEFX
35,5 %50,0 %12,9 %1,6 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: