Oct 26, 2020   4:00 p.m. Demeter
Academic information system

Course syllabus 1_AS1M9_AU - Studio Seminar I (Module M9) (FAD - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 1_AS1M9_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 9)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4

ABC
D
E
FX
25,0 %
50,0 %
0 %
25,0 %
0 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 4. 2020
Schválil:
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 04. 2020.

Type of output: