14. 12. 2019  3:33 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_UMM_U - Územný manažment a marketing (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_UMM_U
Názov predmetu: Územný manažment a marketing
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: urbanizmus - inžiniersky (povinný), 3. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Praktická časť hodnotenia : študent v rámci cvičení spracováva zadania. Hodnotenie kvality ich spracovania tvorí 25% bodov celkovej klasifikácie predmetu, pričom študent musí vyhovieť v parciálnej klasifikácii každého zadania.
Teoretickú časť hodnotenia absolvuje študent formou ústnej skúšky, ktorá je zameraná na okruhy tém prednášok. Študent musí vyhovieť v oboch častiach hodnotenia.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné poznatky z oblasti manažmentu a marketingu územného rozvoja na zonálnej, sídelnej a regionálnej úrovni v teoretickej a aplikačnej rovine. Predmet sa zaoberá princípmi prepojenia územného manažmentu a marketingu na systém územného plánovania. Popisuje vhodné marketingové a manažérske metódy, nástroje a postupy pre usmerňovanie územného rozvoja v podmienkach trhovej ekonomiky
 
Stručná osnova predmetu:
Manažment a marketing - základná systematika, definície a špecifiká aplikácie v území. Prepojenia územného manažmentu a marketingu na systém ÚP. Manažérska úloha urbanistu, manažérske metódy, nástroje a techniky v plánovaní a usmerňovaní rozvoja miest. Organizácia rozvojového procesu v praxi - základy projektového manažmentu. Sociálny marketing - zladenie komerčných záujmov s verejným záujmom, vrátane princípov udržateľného rozvoja. Pozemková a lokalizačná politika, nástroje finančnej stimulácie rozvoja. Mestský a regionálny marketing. Corporate Identity mesta. Marketing destinácie cestovného ruchu. Imidž mesta/regiónu. Princípy stratégie územného rozvoja regiónov. Princípy a stratégie územného rozvoja pre špecifické lokality miest. Princípy usmernenia rozvoja jednotlivých funkčných systémov miest, regiónov, krajiny.
Cvičenia:
Seminárna práca vychádza zo zadania AT práce:
1. Tvorba stratégie rozvoja územia (mesta, časti mesta, regiónu, krajiny)
Analýza externého a interného prostredia - SWOT analýza. Kvantifikácia analyzovaných kritérií. Zostavenie hierarchickej sústavy cieľov. Návrh scenárov rozvoja -alternatívne stratégie
2. Corporate Identity mesta. Branding mesta/regiónu (časti mesta). Logotyp mesta/regiónu, architektonické prvky mestského dizajnu, vizuálny štýl mesta, alternatívne CI mesta v prostredí www.
Rozsah cvičenia: grafická časť :zadanie 1: textová a tab. časť min. 5A4., zadanie 2: grafická príloha min.4A4 .
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VITKOVÁ, Ľ. Kvantitatívne parametre urbanistických štruktúr. Bratislava: ROAD, 2008. 113 s. ISBN 978-80-88999-35-5.
COPLÁK, J. Marketing v plánovaní a usmerňovaní rozvoja územia. Architektúra a urbanizmus, s. 3--15. ISSN 0044-8680.
DOBRUCKÁ, L. -- COPLÁK, J. -- JAMEČNÝ, Ľ. -- JAŠŠO, M. -- LADZIANSKA, Z. Tvorba strategického rozvojového plánu obce. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. 150 s. ISBN 978-80-89197-66-8.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 26

ABCDEFX
19,2 %23,1 %23,1 %26,9 %7,7 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Viktor Kasala (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. Olena Lemak (cvičiaci)
Ing. arch. Ivan Siláči, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Dominika Štrbíková (cvičiaci)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: