20. 1. 2020  12:20 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_USAU_AU - Úvod do štúdia architektúry a urbanizmu (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_USAU_AU
Názov predmetu: Úvod do štúdia architektúry a urbanizmu
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredit, ak úspešne absolvuje test, ktorý je vyhotovený v elektronickej forme a skúša sa cez AIS.
Za test je možné získať 100 bovod. Študent získa výsledné hodnotenie A 100 – 92 bodov, B 91 – 83 bodov, C 82 – 74 bodov, D 73 – 65 bodov, E 64 – 56 bodov a FX 55 – 0 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehľad o obsahu štúdia, oblasti architektúry a urbanizmu, ďalej o konštrukciách v architektúre, ako aj o dôležitosti interdisciplinárneho nazerania na profesiu architekta a urbanistu. Ďalej je vedený k pochopeniu hlavných determinánt, formujúcich kreatívny proces.
Študent je vedený k získaniu vedomostí o prvopočiatkoch architektúry, o obdobiach praveku, staroveku a antiky.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do architektúry a urbanizmu. Prvá informácia o•štúdiu a•predmete. Čo je architektúra Podstata architektúry, všeobecné priblíženie cez príťažlivé javy momenty, celostnosť architektúry, veľkí architekti, osobnosti domácej architektúry, knihy o architektúre z prostredia FA, štúdium architektúry, terminológia.
Urbanizmus, priestorové a krajinné plánovanie.
Profesia architekta.
Počiatky staviteľstva a•architektúry.
Architektúra Mezopotámie, Babylonu a Perzie.
Architektúra Egypta.
Počiatky staviteľstva a•architektúry na území Slovenska.
Architektúra oblasti Egejského mora (kykladská kultúra, minojská civilizácia, heladská kultúra).
Grécka antická architektúra.
Etruská a rímska architektúra. Rímska architektúra na Slovensku.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KOULA, J E. Poznáváme architekturu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 250 s.
Majstri architektúry. Bratislava: Perfekt, 2005. ISBN 80-8046-312-3.
DOHNÁNY, B. Vývoj architektúry I.: Vývoj architektúry v praveku a staroveku. Bratislava : STU v Bratislave, 1994. 199 s. ISBN 8022706353.
ZUBÁCKA, I. Kapitoly z dejín antického Grécka. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická kakulta, 2006. 177 s. ISBN 80-80-50-207-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 949

ABCDEFX
52,8 %22,3 %14,3 %7,0 %3,5 %0,1 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: