12. 11. 2019  19:19 Svätopluk
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_AS1M7_AU - Ateliérový seminár I (modul M 7) (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_AS1M7_AU
Názov predmetu: Ateliérový seminár I (modul M 7)
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, absolvovanie kontrol rozpracovanosti, prezentácie a odovzdanie seminárnej práce.
Miera započítania priebežných výsledkov : kontroly rozpracovanosti : 30%, prezentácia práce: 20%, odovzdaná práca : 50%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa schopnosť analyzovať, sumarizovať študijné materiály k téme ateliérovej práce. Na základe štúdia literatúry a vlastného výskumu dokáže získané znalosti triediť, vyhodnocovať a syntetizovať pre účely ich aplikácie v ateliérovej tvorbe so zameraním na konštrukcie v architektúre.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérový seminár modulu M7 je metodicky rozdelený do troch blokov. Prvý blok je zameraný na štúdium literatúry, excerpovanie poznatkov a príkladov podobných riešení súvisiacich s témou ateliérovej práce. Druhý blok je zameraný na analýzu a vyhodnocovanie všeobecných a špecifických poznatkov získaných praktickým prieskumom v teréne a ich konfrontáciu s teoretickými znalosťami so zameraním na konštrukcie v architektúre. Tretí blok je zameraný na možnosti uplatnenia poznatkov v ateliérovom projekte.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 8

ABCDEFX
75,0 %12,5 %0 %12,5 %0 %0 %
Vyučujúci: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci)
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: