14. 12. 2019  6:35 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_CJER_AU - Cudzí jazyk_ER (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_CJER_AU
Názov predmetu: Cudzí jazyk_ER
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (výberový), 7. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
- prezentácia 50%
- písomný záverečný test 40%
- písomné zadania 10%
 
Výsledky vzdelávania:
Absolventi predmetu sa zdokonalia v odbornej komunikácii v cudzom jazyku pre potreby študijného pobytu v rámci programu Erasmus. Dôraz je kladený na prácu s autentickými odbornými textami, akademický jazyk, vyjadrovanie odborného názoru a prezentačné zručnosti.

Poznámka:
Predmet sa na základe zatrieďovacieho testu delí na anglický jazyk, nemecký jazyk a francúzsky jazyk na úrovniach A2, B1 a B2-C1 (podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky) diferencovane pre jednotlivé študijné odbory.

 
Stručná osnova predmetu:
Podrobný program predmetu poskytnú pre jednotlivé kurzy ich vyučujúci na začiatku semestra.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KEITH, A. -- MOTEŠICKÁ, Z. -- ARCHLEBOVÁ, J. English for Architects: Professional Communication. STU v Bratislave FA, 2004. 120 s. ISBN 8022720208.
BREČKOVÁ, D. English for Designers: professional Communication Basics. Bratislava : Epos, 2005. 143 s. ISBN 80-8057-653-X.
ZÁHORCOVÁ, J. Architektur und Städtebau auf Deutsch. Bratislava: FA-ROAD, 2008. 260 s. ISBN 978-80-88999-36-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: anglický jazyk alebo nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 117

ABCDEFX
61,5 %26,5 %7,7 %2,6 %1,7 %0 %
Vyučujúci: Mgr. Jarmila Archlebová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. Pavol Gajdoš (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: