Jun 20, 2019   6:55 a.m. Valéria
Academic information system

Course syllabus 59997_5B - Ž - Test z cudzieho jazyka (FA - WS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 59997_5B
Názov predmetu: Ž - Test z cudzieho jazyka
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov: 0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 0

Vyučujúci: PhDr. Danica Brečková (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Juraj Mihálik (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. Zuzana Motešická, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PaedDr. Dagmar Rusková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
PhDr. Jana Záhorcová (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: PhDr. Jana Záhorcová a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: