18. 11. 2019  2:00 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ZDIZ1_D - Základy dizajnu I (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ZDIZ1_D
Názov predmetu: Základy dizajnu I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 11
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 1. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je odovzdanie a obhájenie kreatívnych zadaní, ktoré majú podobu plošnú alebo priestorovú.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti o základných pracovných postupoch dizajnérskej tvorby, ako v plošnej, tak aj v priestorovej podobe.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
- základné postupy dizajnérskej tvorby (plošné a priestorové)
- práca s materiálom
- vyjadrovanie vlastných kreatívnych predstáv pomocou kresby
- vyjadrovanie vlastných kreatívnych predstáv pomocou modelovania (modelárska hlina)
- schopnosť interpretovať vizuálne podnety do autorského záznamu (autorský skicár)
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRAMSTON, D. Design výrobků. Hledání inspirace. Brno : Computer Press, 2010. 175 s. ISBN 978-80-251-2914-2.
WEINSCHENK, S. 100 věcí, které by měl každý designér vědět o lidech. Brno: Computer Press , 2012. ISBN 978-80-251-3649-2.

Odporúčaná:
Hallgrimson, B.: Prototyping and ModelmakingforProduct Design, 2012, ISBN: 978-1856698764
Holder, E.: SkizzierenundentwerfenfürEinsteiger, Knaur, 2004, ISBN: 9783426642023

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 200

ABCDEFX
6,5 %23,0 %36,5 %22,0 %10,5 %1,5 %
Vyučujúci: Mgr. art. Marián Králik, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Majerník Ordódy (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Petra Šištíková (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 15. 10. 2019
Schválil: prof. akad. soch. Peter Paliatka a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 15. 10. 2019.

Typ výstupu: