28. 1. 2020  5:51 Alfonz
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_KVP2_A - Koncepcia vnútorných priestorov (FA - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_KVP2_A
Názov predmetu: Koncepcia vnútorných priestorov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 1. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 1. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Skúška – výsledné hodnotenie na základe hodnotenia zadania cvičenia a ústnej skúšky, podiel cvičení 50%, minimálny počet bodov na úspešné ukončenie predmetu – 56%.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent na základe štúdia konkrétnych architektonických realizácií, absolvovania exkurzií s autormi projektov a odborných prednášok získa vedomosti o riešení architektonického konceptu z hľadiska dôležitosti predstavy jednoty hmoty a obsahu. Symbióza architektonického a interiérového riešenia, zohľadnenie všetkých kompozičných, prevádzkových a architektonicko výtvarných nárokov má vyústiť vo vyvážený architektonický návrh. Analýza vybratých 2 stavieb vyústi v seminárnu prácu, ktorá formou úvahy objasní základné priestorové vzťahy medzi koncepciou vnútorných priestorov a vonkajšou hmotou budovy.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Východiská koncepčného hmotového návrhu - vonkajšieho tvaru, determinovaného vonkajším riešením, zadanie témy
2. Historické koncepcie usporiadania vnút. priestorov
3. Koncepcie vnútorného priestoru v modernej archit.
4. Tvorba vnútorného priestoru v súčasnej architek.
5. Vnútorný priestor v slovenskej architektúre
6.-9. Návšteva nových realizácií v Bratislave
10.-12. Analýza a vyhodnotenie navštívených stavieb

Cvičenia :
štúdium konkrétnych architektonických realizácií, absolvovanie exkurzií s autormi projektov a odborných prednášok, riešenia architektonického konceptu z hľadiska dôležitosti predstavy jednoty hmoty a obsahu. Symbióza architektonického a interiérového riešenia, zohľadnenie všetkých kompozičných, prevádzkových a architektonicko výtvarných nárokov má vyústiť vo vyvážený architektonický návrh. Analýza vybratých 2 stavieb vyústi v seminárnu prácu, ktorá formou úvahy objasní základné priestorové vzťahy medzi koncepciou vnútorných priestorov a vonkajšou hmotou budovy. 1.-6. Hmotová modelovacia analýza konkrétneho arch. návrhu 7.-12. Návrh vlastnej hnmotovej kompoz. na zadanú témuRozsah: Výber dvoch stavieb (jedna svetová, jedna zo Slovenska), ktoré sú podnetné z hľadiska interiérového priestorového konceptu, ktorý determinuje aj vonkajší tvar stavby. Základné zdokumentovanie a priestorová analýza. Vyhodnotenie ich prínosu a vlastná interpretácia. Rozsah max 15 A4 (obrázky a text).
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
Odborné architektonické časopisy
Zahraničné a domáce časopisy a publikácie zamerané na tvorbu interiéru

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 192

ABCDEFX
87,5 %9,9 %1,6 %1,0 %0 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: