31. 10. 2020  20:12 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT2_A - Ateliér II (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_AT2_A
Názov predmetu:
Ateliér II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelné konzultácie, jedna komisionálna kontrola rozpracovanosti v polovici semestra
 
Výsledky vzdelávania:
Profilácia a príprava absolventa štúdia na aktuálne úlohy architektonickej praxe, tak aby bol schopný samostatne koncepčne pracovať, projektovať zadaný objekt a koordinovať projekčnú činnosť, ktorej výsledkom je architektonický návrh typologicky zložitejšieho objektu alebo komplexu objektov, podľa požiadaviek konkrétneho zamerania.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérová tvorba je zameraná na architektonický návrh typologicky zložitejšieho objektu alebo komplexu objektov, ktoré sú riešené v dimenzii urbanistickej i architektonickej ako komplexný architektonicko - priestorový problém. Náročnosť úlohy zodpovedá stupňu poznania, vedomostiam a zručnostiam v druhom stupni štúdia. Ateliérový projekt je riešený v logickej metodickej postupnosti od úvodnej analytickej fázy, rozboru základných determinantov a limitov riešenia, cez spracovanie libreta návrhu až po konkrétny urbanisticko-architektonický koncept, ktorý je následne spodrobnený do architektonického návrhu na úrovni architektonickej štúdie. Podrobnosť riešenia projektu ako aj špecifiká zadania vyplývajú z konkrétnej témy zadania, ktorá sa viaže na jednotlivé zamerania:A1 – obytné budovy, A2 – občianske budovy, A3 – výrobné a inžinierske stavby, A4 –interiér a výstavníctvo, A5 – ochrana a obnova pamiatkových objektov a súborov, A6 – experimentálna a ekologicky viazaná tvorba, A7 – digitálna architektúra, A8 – konštrukcie v architektúre, A9 – otvorený ateliér praxe. Zadania ateliéru sú viazané na aktuálne úlohy praxe, pričom metodika ich spracovania je súčasťou kreatívneho architektonického prístupu a nie je ničím obmedzovaná. Experiment ako aj nove metódy počítačovej simulácie sú prípustné.
 
Odporúčaná literatúra:
Odporúčaná:
je viazaná na konkrétne zadania podľa jednotlivých zameraní

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 670

A
B
CD
E
FX
52,2 %30,6 %
11,9 %
3,9 %
1,2 %
0,2 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Róbert Bakyta (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Silvia Husárová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Marian Malovaný, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Pavúk, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: