31. 10. 2020  20:26 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_AT2_U - Ateliér II - architektonická tvorba (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 2_AT2_U
Názov predmetu:
Ateliér II - architektonická tvorba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba
10 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
16
 
Odporúčaný semester/trimester:
urbanizmus - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
kontrola rozpracovanosti
 
Výsledky vzdelávania:
Vo väzbe na návrh riešenia urbanistickej tvorby 2501 je predmetom ateliéru architektonické prehĺbenie riešenia ( návrh obytného objektu, objektu občianskej vybavenosti, mestského interiéru)ktoré vyplývajú z urbanistickej koncepcie a návrhu regulatívov. Pri riešení si študent v rámci spätnej väzby súčasne overuje možnosti a determinanty vyplývajúce z rešpektovania urbanistickej koncepcie a návrhu regulatívov.
 
Stručná osnova predmetu:
Vo väzbe na návrh riešenia urbanistickej tvorby 2501 je predmetom ateliéru architektonické prehĺbenie riešenia ( návrh obytného objektu, objektu občianskej vybavenosti, mestského interiéru)ktoré vyplývajú z urbanistickej koncepcie a návrhu regulatívov. Pri riešení si študent v rámci spätnej väzby súčasne overuje možnosti a determinanty vyplývajúce z rešpektovania urbanistickej koncepcie a návrhu regulatívov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.
ANTAL, J. Praktická príručka funkčných a technických požiadaviek na výstavbu. Bratislava: Verlag Dashöffer, 2010.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 40

ABCDE
FX
35,0 %
42,5 %
15,0 %5,0 %2,5 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Róbert Bakyta (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: