31. 10. 2020  20:36 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATS2_A - Ateliérový seminár II (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
2_ATS2_A
Názov predmetu:
Ateliérový seminár II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
architektúra - inžiniersky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby,
• Odovzdanie elaborátu ateliérovej práce v stanovenom rozsahu a obsahu podľa zadania.
Miera započítania priebežného hodnotenia : kontroly rozpracovanosti práce: 50%, komisionálna obhajoba práce: 40%, hodnotenie vedúceho práce : 10%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Ateliérový seminár je určený na podporu ateliérovej práce. Študent si osvojí analytické štúdium podporných materiálov, prieskum sledovanej problematiky a následná aplikácia výsledkov aktuálneho prieskumu vo vlastnom semestrálnom projekte.
 
Stručná osnova predmetu:
Pred spracovaním ateliérového projektu študent zozbiera a vyhodnotí potrebné mapové, grafické a textové podklady, prípadne vykoná vlastné prieskumy v teréne tak, aby mal dostatočné množstvo informácií a podkladov na spracovanie daného ateliérového zadania. V druhej časti študent vypracuje typologickú prípravu pre typ objektu/skupiny objektov, ktorý navrhuje a analýzu podobných vybraných návrhov. V ďalšej časti spracuje vybrané, respektíve špecifické konštrukčné, technologické, materiálové prvky, ktoré použije vo svojom návrhu.
Zozbierané podklady, prieskumy a rozbory danej témy študent spracuje v tlačenej alebo digitálnej forme. V seminárnej práci musia byť dôsledne citované použité zdroje.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb. Praha: Consultinvest, 1995. 581 s. ISBN 8090148646.
BACOVÁ, A. -- KUBÍK, I. -- PAŇÁK, P. -- ŠPAČEK, R. -- ŠUJAN, J. ... O chýbajúcej kontinuite a kontinuálnom bode zlomu: diskusia. Arch, s. 22--27.
BACOVÁ, A. Udržateľné koncepty. Arch, s. 7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 658

A
BCD
E
FX
70,5 %
14,1 %9,3 %
4,6 %
1,5 %
0 %
Vyučujúci:
Ing. arch. Andrej Alexy (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Róbert Bakyta (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Bergerová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Bogár (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Maroš Fečík (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Fejo, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. Katarína Gécová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Bc. Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Martin Hudec, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Martin Kusý (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ján Legény, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Klára Macháčová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Nahálka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Oravcová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavel Paňák (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Branislav Puškár, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Putrová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Smatanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Lukáš Šíp, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Katarína Terao Vošková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Zuzana Zacharová (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Ľubomír Závodný (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Márius Žitňanský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: