May 31, 2020   4:19 p.m. Petronela
Academic information system

Course syllabus 1_ASA2_AU - Ateliérový seminár II - A (FA - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_ASA2_AU
Názov predmetu:
Ateliérový seminár II - A
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
seminár
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
2
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinne voliteľný), 8. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU v oblasti povinnej účasti na jednotlivých formách výučby, absolvovanie kontrol rozpracovanosti, prezentácie a odovzdanie seminárnej práce.
Miera započítania priebežných výsledkov : kontroly rozpracovanosti : 30%, prezentácia práce: 20%, odovzdaná práca : 50%. Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % hodnotení v celkovom súčte. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti v rámci zadanej témy bakalárskej práce. Naučí sa zhodnocovať databázu poznatkov v metodickej, teoretickej, typologickej a praktickej časti, ktorá je bližšie zameraná stavebno-technický a konštrukčný detail. Dokáže získané znalosti tvorivo aplikovať v záverečnej bakalárskej práci vo väzbe na zvolenú tému v postupnosti: od širšieho prostredia, cez architektonický objekt až po architektonický a konštrukčný detail, na ktorý sa kladie väčší dôraz.
 
Stručná osnova predmetu:
Ateliérový seminár II je metodicky rozdelený do troch blokov. Prvý blok je zameraný na štúdium literatúry, excerpovanie poznatkov a príkladov podobných riešení súvisiacich s témou ateliérovej práce. Druhý blok je zameraný na analýzu a vyhodnocovanie všeobecných a špecifických poznatkov získaných praktickým prieskumom v teréne a ich konfrontáciu s teoretickými znalosťami so zameraním na koncepciu urbanistického a architektonického riešenia. Tretí blok je zameraný na možnosti uplatnenia poznatkov v ateliérovom projekte.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
NEUFERT, E. Navrhování staveb: Příručka pro stavební odborníky,stavebníky,vyučující i studenty. Praha : Consultinvest, 2000. 618 s. ISBN 80-901486-6-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 383

A
B
CDE
FX
78,1 %16,7 %
4,4 %
0,8 %
0 %
0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Milan Andráš, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Jozef Baláž, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Michal Czafík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Peter Daniel, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Michal Ganobjak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavol Korček, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavel Kosnáč (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Eva Kráľová, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Andrej Maciak, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Henrich Pifko, CSc. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Štefan Polakovič (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Beata Polomová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Igor Salcer, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci)
doc. Ing. arch. Alexander Schleicher, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Mgr. art. Martin Uhrík, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Tibor Varga, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Eva Vojteková, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Edita Vráblová, PhD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: