22. 1. 2020  11:38 Zora
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_SNPD1_D - Stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne I (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_SNPD1_D
Názov predmetu: Stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne I
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - inžiniersky (povinne voliteľný), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pravidelne priebežne konzultovaný vznikajúci návrh a jeho transformácia - 50%, zvládnutie stratégie navrhovania od idei cez skicu po 3d model pripravený pre konštrukčnú a technologickú podporu - 50%
 
Výsledky vzdelávania:
Zvládnutie a osvojenie si spoločnej stratégie v procese navrhovania medzi dizajnérom a konštruktérom, vymedzenie rovnováhy medzi Individualizmom dizajnérskeho zámeru a formalizmom konštrukčného riešenia.
 
Stručná osnova predmetu:
- Osvojenie si filozofie a metódy stratégie navrhovania
- Syntéza dizajnérskej kresby a 3D prostredia v procese navrhovania
- Rozmerová a konštrukčná a tvarová analýza
- Vizualizácia a prezentácia projektov
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HILVERT, J. Výkladový slovník automobilizmu. Bratislava : DLX Slovakia, 2007. 454 s. ISBN 978-80-900972-8-5.
BORGERSON, J. -- LEAKE, J. Engineering Design Graphics: Sketching, Modeling, and Visualization. Wiley: Wiley, 2008. 352 s. ISBN 978-04-717626-8-3.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
Predmet sa vyučuje v rámci Modulu s predmetom konštr. A techno. podpora v pr. dizajne
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 52

ABCDEFX
38,5 %28,8 %23,1 %5,8 %3,8 %0 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Šimková, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Zuzana Waszczuková (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: