5. 12. 2019  20:14 Oto
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_KOM2_AU - Kompozícia II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_KOM2_AU
Názov predmetu: Kompozícia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola a hodnotenie grafických a modelových prezentácií na cvičeniach podľa systému:
na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 92 bodov, na získanie hodnotenia B najmenej 83 bodov, na hodnotenie C najmenej 74 bodov, na hodnotenie D najmenej 65 bodov a na hodnotenie E najmenej 56 bodov.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent nadobúda vedomosti, schopnosti ale aj praktické zručnosti zo základov urbanistickej kompozície formovania urbánnych štruktúr z hľadiska estetických a priestorovotvorných aspektov. Študent získava schopnosť výtvarné a teoreticko-exaktné princípy aplikovať v rôznych polohách priestorovej štruktúry mesta v nadväznosti na jej dynamické premeny. Nadobúda skúsenosť vzťahu imaginácie, tvorivosti a citu pri vnímaní, analýze a hodnotení urbanistickej štruktúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Základné kategórie urbanistickej kompozície. Štruktúra a priestor podľa estetických pravidiel.
Urbanistický priestor, urbánne prostredie -- estetické prostriedky formovania. Výtvarno-kompozičné kategórie formy urbanistickej štruktúry a ich priestorový prejav. Umenie vnímania a imaginácie - priestorové vnímanie. Identita mestskej scény, insolácia, osvetlenie a farebnosť. Formovanie priestorovej štruktúry - princípy, postupy a väzby. Ulica a námestie ako základné prvky mestskej priestorovej a prevádzkovej štruktúry. Kompozícia fragmentov a súborov hierarchickej štruktúry mesta. Priestorové modelovanie ako nástroj generatívnej kompozície. Mediálne (interaktívne) nástroje kontextuálnej tvorby. Exaktné metódy analýz a hodnotenia urbanistického priestoru.

Cvičenia: Grafická interpretácia vybraných prejavov urbanistickej štruktúry, priestoru a prostredia (lineárna kresba). Grafická interpretácia výtvarno-kompozičných kategórií v urbanistickom priestorovom prejave (vlastné príklady). Modelové štúdie lineárnych a uzlových urbanistických priestorov. Esteticko-kompozičná analýza štúdií podľa jednotnej metodiky. Interaktívne vizuálne overovanie a estetické hodnotenie štúdií v laboratórnych podmienkach.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KARDOŠ, P. Formovanie mestského prostredia. 2006. 25 s.
TRNKUS, F. Urbanistická kompozícia I. Bratislava : STU v Bratislave, 1996. 96 s. ISBN 8022708372.
CARMONA, M. Public Places – Urban Spaces. London: Architectural Press, 2003. ISBN 0-7506-3632-7.
KRIER, R. Urban Space. London: Academy Editions, 1991. ISBN 0-85670-576-4.
LYNCH, K. The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press, 1960.
NORBERG-SCHULZ, C. Genius loci. Praha: Odeon , 1990.
SITTE, C. Stavba měst podle uměleckých zásad. Praha: Nakladatelství ARCH, 1995. ISBN 80-901608-1-6.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 676

ABCDEFX
23,8 %35,5 %30,0 %8,6 %2,1 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Karol Görner, PhD. (cvičiaci, skúšajúci)
Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, nemecký jazyk
doc. Ing. arch. Andrea Urlandová, PhD. (prednášajúci)
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: