19. 1. 2020  15:26 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_DKM_AU - Dejiny kultúry a vývoj architektonického myslenia (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_DKM_AU
Názov predmetu: Dejiny kultúry a vývoj architektonického myslenia
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie seminárnej práce v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Do hodnotenia sa započítava pomerou váhou kontrola rozpracovanosti 10% a prezentácie práce 10%. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 30%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 30 %. Ústna časť má váhu 20% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU
 
Výsledky vzdelávania:
Prednášky sú zamerané na: výklad charakteru kultúr, ich filozofických, náboženských, umeleckých,vedeckých a technických princípov v jednotlivých historických epochách. Vytvára sa platforma pre architektonické myslenie, výpovede, texty a realizácie architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky sú zamerané na: výklad charakteru kultúr, ich filozofických, náboženských, umeleckých,vedeckých a technických princípov v jednotlivých historických epochách. Vytvára sa platforma pre architektonické myslenie, výpovede, texty a realizácie architektúry.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRUFT, H. Dejiny teórie architektúry. Od antiky po súčasnosť. Bratislava : Pallas, 1993. 703 s. ISBN 80-7095-009-9.
ŠEVČÍK, O. Architektura - historie - umění: Kulturně-civilizační vývoj v Evropě od antiky do počátku 19.století. Praha : Grada, 2002. 318 s. ISBN 80-247-0345-9.
JUZL, M. Dějiny umělecké kultury I. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 367 s.
JUZL, M. Dějiny umělecké kultury (II). Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 8004221939.
BENCOVÁ, J. Miera a spôsoby verejného v architektúre. Arch, s. 54--56.
BENCOVÁ, J. Múzeum ako časová a receptívna architektúra. Projekt, s. 22--29.
BENCOVÁ, J. Poznámky k monumentalite v architektúre ( a Albert Speer). Projekt, s. 30--35.
BENCOVÁ, J. Vila, o jej naumachiách nehovoriac. Projekt, 45. s. 4--10.
BENCOVÁ, J. Zmysluplnosť a nezmyselnosť v architektúre. Architektúra a urbanizmus, 36. s. 115--131.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 24

ABCDEFX
41,7 %20,8 %25,0 %8,3 %4,2 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: