19. 1. 2020  14:34 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DVU2_D - Dejiny výtvarného umenia II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DVU2_D
Názov predmetu: Dejiny výtvarného umenia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je konzultovaná :
- esej na jednu problémovú tému z odprednášanej látky . Text eseje a invencia jeho výberu sú podmienkou pre vstup ku skúške, tvorí 20 percent hodnotenia predmetu.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je sprostredkovanie poznania dejín a teórie výtvarného umenia a architektúry v súvislosti s umeleckou tvorbou, historickou produkciou úžitkového umenia a dizajnu. Prednášky zabezpečujú osvojenie si pojmov z oblasti umenia, klasifikácie a periodizácie umeleckých období, umeleckých centier, dobových a teritoriálnych štýlov, smerov a mimoriadnych individuálnych umeleckých osobností novovekej Európy.
Poslucháč si osvojí vedomosti vzniku poststredovekého, nového obrazu sveta, kultúrnych axióm a umeleckej produkcie raného a vrcholného novoveku. Získa prehľad o premene umeleckých názorov, koncepciách humanizmu a protestantizmu, renesančnom novoplatonizmu a epoche protireformácie manierizmu a baroka, racionalizme a formách klasických umení, ako aj ďal. prúdoch so zásadnými presahmi do výtvarného umenia a architektúry.
 
Stručná osnova predmetu:
- filozofia novoveku - ideové, vedecké a tvorivé aktivity v jadre epochy zanikajúceho stredovekého a nástupu nového myslenia, pojmový aparát novovekého sveta, princípy, formy a druhy umenia a architektúry;
- teórie a koncepcie y v premýšľaní umenia a architektúry;
- kultúrne a umelecké princípy renesancie, manierizmu a baroka, nový klasicizmus;
- umelecké centrá novovekého umenia v južnej, západnej a strednej Európe;
- renesančné oscilačné jadrá slohu, jeho lokálne formy a expanzívne rozvíjanie a dopad, umelecké individuality a ich umelecký vplyv a úloha;
- manierizmus v teórii a reáliách európskej dvorskej kultúry v Európe;
- charakter barokových diverzifikácií v umení - klasický a expresívny model vo výtvarnom umení a architektúre, fikcia a zdanie vs. realita v barokovom umení a architektúre;
- priestor v baroku ako precedens dobovej imaginácie; centrá baroka vo vtedajšom svete;
- smery a prúdy umenia 18. storočia, nový klasicizmus a jeho zmenené umelecké pravidlá.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
RUSINA, I. Barok: Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava : Slovenská agentúra životného prostredia, 1998. 509 s. ISBN 80-8059-014-1.
RUSINA, I. Renesančná a baroková plastika v Bratislave. Bratislava : Tatran, 1983. 160 s.
SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha: ODEON, 1971.

Odporúčaná:
HUYGHE, R. Encyklopedie Umění renesance a baroku. Praha : Odeon, 1970. 475 s.
BENCOVÁ, J. Barokový priestor zdania. In: Architektúra a urbanizmus XXX, 1996, č.3, s. 167-188.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 190

ABCDEFX
25,3 %15,3 %23,7 %21,1 %14,6 %0 %
Vyučujúci: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. PhDr. Jarmila Bencová, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: