20. 1. 2020  16:51 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_HSI5_AD - Historický stavebný interiér (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_HSI5_AD
Názov predmetu: Historický stavebný interiér
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia: 2.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie seminárnej práce v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Kontrola rozpracovanosti v 3. deň sústredenia v Banskej Stiavnici.
• Úspešné vykonanie skúšky.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa prehlbujúce znalosti z oblasti umelecko - historického vývoja stavebného interiéru na príklade jeho konštitutívnych prvkov, konštrukcií a detailov: steny, stropy, klenby, podlahy, výtvarné detaily) vo vzťahu k funkcii a typológii priestoru. Získa praktické zručnosti pre projektovú prax v pamiatkovej obnove.
 
Stručná osnova predmetu:
Kultúrno-historické a umelecko-historické súvoslosti vývoja stavebného interiéru. Typologická, funkčná a štýlová charakteristika historického vnútorného priestoru a jeho prvkov v dejinách stavebnej kultúry. Stena a jej stvárnenie, klenby, stropy a podlahy v dejinách architektúry. Okná a dvere v dejinách. Teplo, svetlo, hygiena v dejinách stavebnej kultúry.
Výuka prebieha v Banskej Štiavnici počas týždňového sústredenia s prezentáciou slohového stavebného interiéru in situ. Súčasťou výuky je vypracovanie dokumentačnej a návrhovej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
ŠKABRADA, J. Konstrukce historických staveb. Praha: Argo, 2001.
KVASNICOVÁ, M. Architektonický a výtvarný detail v pamiatkovej obnove. Bratislava: STU , 2004. ISBN 80-227-2060-7.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 72

ABCDEFX
55,6 %33,3 %8,3 %2,8 %0 %0 %
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: