15. 11. 2019  17:11 Leopold
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_GRD2_D - Grafický dizajn II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_GRD2_D
Názov predmetu: Grafický dizajn II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (výberový), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra je konzultované:
Vytvorenie identity a reklamnej kampane produktu alebo služby.
Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
účasť : min. 10 účasti,
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Využitie doterajších skúsenosti v oblasti tohto druhu dizajnu a zároveň sa oboznámiť s jeho využitím v praxi, respektíve kontexte spoločnosti /nápad, návrh, realizácia. Spojením umeleckej tvorby a praktického sveta komunikácie vytvoríme hlavnú podstatu a význam grafického dizajnu.
 
Stručná osnova predmetu:
1. oboznámenie a výber témy (produkt alebo služba)

2. rozdelenie do týmov (každý tým má rovnakú tému a individuálne konzultácie)

3. rešerš vybranej témy (produktu alebo služby)

4. vytvorenie identity (produktu alebo služby)

5. propargácia na trh (produktu alebo služby)

6. záverečná prezentácia
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
BRAŠEŇ, M. Grafický dizajn v kontexte spoločnosti: Doktorandská dizertačná práca. Disertační práce. Bratislava : 2009. 117 s.
HEALEY, M. Co je branding?. Praha: Slovart, 2009. ISBN 978-80-7391-167-6.
TWEMLOWOVÁ, A. K čemu je grafický design?. Praha: Slovart, 2008. ISBN 978-80-7391-027-3.
EPICA AWARDS, E A. Epica 27: Creative Communications. London: Ava Publishing, 2014. ISBN 978-1-4725284-5-2.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 90

ABCDEFX
4,4 %14,4 %46,7 %21,1 %13,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: