9. 12. 2019  23:36 Izabela
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PIS_D - Písmo (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PIS_D
Názov predmetu: Písmo
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
V priebehu semestra sú konzultované:
a. Ručné spracovanie zadania
b. Vlastná abeceda
c. Vytvorenie titulku alebo nadpisu
d. Vytvorenie odborného časopisu alebo knihy

Kontrola zadaných prác počas semestra: 4. týždeň, 10. týždeň
Odovzdanie zadaní v zápočtovom týždni.
účasť : min. 10 účasti, povolené 3 ospravedlnené neúčasti
 
Výsledky vzdelávania:
Oboznámenie s históriou a vývojom písma po súčasné používanie v najmodernejších procesoch od jeho tvorby po následné spracovanie, týkajúce sa typografických zákonitostí a vzťahov. Odprednášané teoretické znalosti sa praktickým spôsobom budú aplikovať do konkrétného zadania (pri tvorbe odborného časopisu alebo knihy).
 
Stručná osnova predmetu:
Teoretická časť:
a. História a vývoj písma
b. Význam a použitie písma
c. Rozdelenie a druhy písma
d. Základné konstrukčné vzťahy, rezy a princípy písma
e. Najpoužívanejšie typy písma (fonty)
f. Využitie a použitie typografie

Praktická časť:
a. Ručné spracovanie zadania pomocou geometrických útvarov (prvý krok pri vytváraní písma)
b. Návrh vlastnej abecedy (ručne alebo digitálne)
c. Použitie vlastnej abecedy na vytvorenie titulku alebo nadpisu (prípadne vlastného mena)
d. Vytvorenie odborného časopisu alebo knihy
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
VAŇO, D. Písmo a kaligrafia. Topoľčany: LITO, 2005. ISBN 80-968939-9-8.
PECINA, M. Knihy a typografie. Brno: HOST, 2012. ISBN 978-80-7294-813-0.
TSELENTIS, J. Typografie - O funkci a užití písma. Praha: Slovart, 2014. 208 s. ISBN 978-80-739-1807-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 190

ABCDEFX
26,8 %32,1 %22,1 %12,6 %6,4 %0 %
Vyučujúci: Ing. Michal Brašeň, ArtD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Petra Pavlík Huraiová (cvičiaci, prednášajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: Ing. Michal Brašeň, ArtD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: