17. 11. 2019  10:36 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_ERG_D - Ergonómia a univerzálny dizajn (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_ERG_D
Názov predmetu: Ergonómia a univerzálny dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 2
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie finálneho zadania praktickej časti v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite v písomnej i grafickej podobe. Praktické výsledky sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky.
V priebehu semestra bude jedna písomná previerka za 20 bodov, ostatné body sa pridelia na základe prezentovaných vedomostí.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
získanie vedomostí o predmete ergonómia a uplatňovaní jej princípov poznatkov a podkladov pri dizajnérskom riešení úloh vývoja nástrojov, pomôcok, úžitkových predmetov ale aj strojov a zariadení;
zvládnutie metód, ktoré v súlade s platnou legislatívou umožnia pri dizajnérskom riešení vyhnúť sa rizikovým faktorom z hľadiska ergonómie a zamerať sa na užívateľský komfort;
zvládnutie metód sociálne zodpovedného uplatňovania zdravotného i ekonomického hľadísk pri dizajnérskom riešení.
 
Stručná osnova predmetu:
1. Ergonómia, história, definície, ciele; súčasné trendy a prístupy v ergonómii; ergonómia vo vzťahu k vedným disciplínam;
2. Človek a jeho životné a pracovné prostredie, evolúcia a inteligentný dizajn, antroposociogenéza; výroba nástrojov historické prepojenie ergonómie a dizajnu.
3. Zdravotné riziká z hľadiska ergonómie; vzťahy človek technika prostredie,.perspektíva človeka v pracovno organizačných systémoch.
4. Človek ako subsystém pracovno organizačných systémov.
5. Ľudská variabilita, využitie štatistických ukazovateľov v ergonómii; normovanie pracovnej výkonnosti, prispôsobovanie práce a pracovných podmienok človeku, práca mladistvých, ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou a starších ľudí.
6. Technické subsystémy pracovno organizačných systémov.
7. Ergonomické podklady pre dizajnérske riešenie, základné legislatívne materiály; kvalita ergonomického riešenia.
8. Priestorové riešenie pracoviska , podmienky videnia pri práci, ovládače a oznamovače, hygienicko funkčné požiadavky človeka, zaťaženie pri práci a bežných ľudských aktivitách.
9. Pracovné polohy, sedadlá a sedenie pri práci, práca postojačky.
10. Ľudské vnímanie, pracovný komfort, taktilná pohoda, kvalita života zrak, sluch, čuch, tlak, bolesť, teplota, poloha, zrýchlenie, pohyb.
11. Ľudská psychika pri práci, psychické zaťaženie pri práci, únava, monotónia.
12. Vzťahy v subsystéme človek organizácia práce, podsystém pracovné prostredie, základy technickej estetiky vo vzťahu k ergonómii, farba, tvar.
13. Spoločenská zodpovednosť a biologické aspekty udržateľného rozvoja z hľadiska ergonómie a dizajnu, biomimetika.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
HATIAR, K. Ergonometrické hodnotenie a riešenie priestorových pomerov v subsystéme človek-stroj. EuroRehab, 13. s. 34--45.
HATIAR, K. Ergonómia a jej využitie v podnikovej praxi. Bratislava : EKOVYS, 2005. 60 s. ISBN 80-968689-2-6.
HATIAR, K. Ergonómia a legislatíva. In Ergonómia 2010: Progresívne metódy v ergonómii. Žilina, 24. - 25. 11. 2010. 1. vyd. Žilina : Slovenská ergonomická spoločnosť, 2010, s. 33--42. ISBN 978-80-970588-6-9.

Odporúčaná:
CVÍČELOVÁ, M. Metodika ergonomickej antropológie. Univerzita Komenského v Bratislave, Vydavateľstvo UK, 52 s. ISBN 978-80-223-4021-2

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 188

ABCDEFX
52,1 %25,0 %17,0 %5,3 %0,6 %0 %
Vyučujúci: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. (prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. RNDr. Karol Hatiar, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: