20. 1. 2020  16:29 Dalibor
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_DAU2_AU - Dejiny architektúry a umenia II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_DAU2_AU
Názov predmetu: Dejiny architektúry a umenia II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Študent získa kredity, ak úspešne absolvuje cvičenia, písomnú skúšku a splní povinnú účasť na jednotlivých formách výučby v zmysle ustanovení študijného poriadku FA STU.
Priebežne sa hodnotia aktivity a práce na cvičeniach pomernou váhou 25% z celkového hodnotenia. Kredity sa zároveň neudelia študentovi, ktorý získa na cvičeniach menej ako 14 bodov. Skúška má písomnú formu a tvorí 75% z celkového hodnotenia (spolu 100%).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a dosiahnuť minimálne 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí.
Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa vedomosti z dejín architektúry a umenia obdobia renesancie a baroka v centrách jeho zrodu ako i procese transferu do vzdialenejších teritoriálnych oblastí. Pochopením podstaty tvorivého procesu architektov, staviteľov a umelcov tohto obdobia vie identifikovať umelecký potenciál stavebnej činnosti a výtvarnú hodnotu architektonického prejavu. Využitím tohto poznania je pomenovanie tvorivých faktorov regionálnych podôb slohovej architektúry a umenia v domácom prostredí, a v neposlednom rade vie dešifrovať hodnotové a formotvorné komponenty slohovej architektúry tak, aby boli inšpiráciou pre aj pre súčasnú tvorbu.
 
Stručná osnova predmetu:
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
• Charakteristické znaky, tvaroslovie, filozofické podstata renesančného slohu, Taliansko ako kolíska renesancie.
• Renesančná architektúra v zemiach Západnej Európy
• Renesancia na území Čiech.
• Renesancia na území Slovenska.
• Umenie renesancie - podstata manierizmu
• Barok ako nové obdobie vo vývoji slohu
• Taliansko a barok
• Baroková architektúra v krajinách Západnej Európy
• Barok v Čechách
• Barok na Slovensku
• Barokové umenie
Seminár:
Prostredníctvom individuálnych tém poslucháči spracovávajú vybrané objekty či už z obdobia renesancie, alebo baroka. Ťažiskove sa jedná o lokality na Slovensku. Podľa charakteru zadania vykonajú prieskum v teréne a zistenia prezentujú formou referátov na seminárnych cvičeniach.
1. -- 3. týždeň: informácie o priebehu seminárov, podmienkach udelenia zápočtu, základné pojmy, terminológia
4. -- 5. týždeň: spresnenie individuálnej témy, zvolenie metodiky
6. -- 12. týždeň: prezentovanie individuálnych tém formou referátov, rozprava a závery
13. týždeň -- zápočet
Rozsah textovej časti : min. 12 normostrán textu + grafická + fotodokumentácia, odovzdanie na CD
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KRUTF, H K. Dejiny teórie architektúry. Bratislava: Pallas, 1993. 800 s.
GUNTHEROVÁ-MAYEROVÁ, A. Renesančné umenie na Slovensku, In: Pamiatky a múzeá, č.3/1955. Bratislava: PÚ Bratislava, 1955. 8 s.
BONDY, E. Filosofie renesance a reformace, In.: Poznámky k dejinám filozofie /4/. Praha: VOKNO, 1995.
SYPHER, W. Od renesance k baroku. Praha: ODEON, 1971.
MAJZLÍK, D. -- KIBIC, K. Vývoj architektúry v renesancii a baroku. Bratislava: ALFA, 1992.
KOLEKTÍV, A. Umění renesance a baroku, Encyklopedie Larousse. Praha: ODEON, 1970.
HRAŠKOVÁ, N. Z dejín renesančnej architektúry. Habilitačná práca. FA STU, 2008.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 675

ABCDEFX
29,8 %23,4 %22,2 %14,2 %10,4 %0 %
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD. (prednášajúci, tútor) - slovenský jazyk
Mgr. Danica Šoltésová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: