14. 12. 2019  8:49 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 1_APD2_D - Ateliér priemyselného dizajnu II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_APD2_D
Názov predmetu: Ateliér priemyselného dizajnu II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
ateliérová tvorba6 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 12
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: úspešne absolvované Ateliér priemyselného dizajnu I (1_APD1_D)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
Podmienkou absolvovania predmetu je absolvovanie 2 kontrol rozpracovanosti (4. a 10. týždeň semestra) a záverečného prieskumu prác.
Prvá kontrola rozpracovanosti (vo 4. týždni semestra) tvorí max. 20 % z celkového hodnotenia. Prvá kontrola rozpracovanosti sa koná na úrovni ateliérového pedagóga. Študent prezentuje najmä výsledky rešerše, ideové skice (ručné alebo digitálne) a celkovú ideu návrhu.
Druhá kontrola rozpracovanosti (v 10. týždni semestra) tvorí max. 30 % z celkového hodnotenia. Druhá kontrola rozpracovanosti sa koná za účasti komisie zloženej z 3 pedagógov. Študent prezentuje najmä vizualizácie návrhu a pracovný model v primeranej kvalite a mierke.
Záverečný prieskum prác tvorí maximálne 50 % z celkového hodnotenia. Študent prezentuje verbálne a vizuálne svoju ateliérovú tvorbu. Vizuálnu zložku prezentácie tvorí najmä model (v primeranej mierke po dohode s ateliérovým pedagógom) a plagát (70 x 100 cm).
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti tvorby dizajnérskych objektov, ktoré svojou náročnosťou korešpondujú s výučbou a znalosťami získanými počas výučby na ostatných odborných predmetoch. Zdokonaľuje sa v poznatkoch, ktoré si už osvojil na predmete Ateliér priemyselného dizajnu I. . Výstupom by mal byť návrh, koncept jednoduchého priemyselne realizovateľného produktu.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet Ateliér priemyselného dizajnu II. je zameraný na osvojenie si spôsobu pokročilejšieho myslenia v rovine dizajnérskej kreativity tak, aby na konci semestra každý študent, ktorý absolvoval tento predmet v rozsahu hodinovej semestrálnej výmery, bol schopný predložiť projekt, jeho model aj grafické spracovanie na primeranej výtvarnej a dizajnérskej úrovni, a obhájiť svoj projekt aj verbálne.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FAIRS, M. Design 21. století: Nové ikony designu,od masového trhu k avantgardě. Praha : Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 s. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 155

ABCDEFX
20,6 %34,8 %20,6 %15,5 %7,7 %0,8 %
Vyučujúci: Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: