18. 11. 2019  2:26 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_EXPD_D - Experimentálny dizajn (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_EXPD_D
Názov predmetu: Experimentálny dizajn
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
cvičenie3 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester: dizajn - bakalársky (povinne voliteľný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Kontrola projektu. Riadna, aktívna dochádzka, škice, rešerš, plagát 70x100 cm – 1x, archívne CD.
 
Výsledky vzdelávania:
Cieľom predmetu je dať študentom priestor na realizovanie voľnejšieho pohľadu na dizajnérsku tvorbu formou virtuálneho projektu, ktorý by mal anticipovať možný vývoj dizajnu v rámci možného vývoja s predpokladaným, „pravdepodobným”, umeleckým sci-fi pohľadom na budúcnosť a jej dizajn s minimom súčasných limitov.
 
Stručná osnova predmetu:
1.Zadanie témy
2.-4.Rozprava o téme
5.-8.Práca na téme,priebežné konzultácie
9.-10.Konzultácie
11.-12.Vizualizácia návrhu/Rhynoceros/
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
FAIRS, M. Design 21. století: Nové ikony designu,od masového trhu k avantgardě. Praha : Slovart, 2007. 463 s. ISBN 978-80-7209-970-2.
SPARKEOVÁ, P. Století designu. Praha: Slovart, 1998. 100 s.
SPARKEOVÁ, P. -- SOLPEROVÁ, J. Století designu: Průkopníci designu 20. století. Praha : Slovart, 1999. 212 s. ISBN 80-7209-142-5.

Odporúčaná:
kvalitná sci-fi literatúra svetového formátu

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský jazyk
 
Poznámky:
slovenský jazyk
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 109

ABCDEFX
52,3 %29,4 %11,9 %3,7 %1,8 %0,9 %
Vyučujúci: doc. akad. soch. Peter Humaj (cvičiaci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Mgr. art. Jana Kumorovitzová (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Mgr. art. Mária Majerník Ordódy (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. Petra Šištíková (cvičiaci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil: doc. akad. soch. Peter Humaj a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: