3. 8. 2020  16:23 Jerguš
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_PBB_AU - Požiarna bezpečnosť budov (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 1_PBB_AU
Názov predmetu:
Požiarna bezpečnosť budov
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 1
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 6. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby
• vypracovanie elaborátu zjednodušeného projektu požiarnej ochrany budovy aplikovaného na ateliérovú tvorbu s dôrazom na dimenzovanie únikových ciest. Alternatívne zjednodušené spracovanie ukážkového riešenia požiarnej bezpečnosti vo významných jestvujúcich objektoch.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa základné znalosti z požiarnej ochrany budov. Ovláda metodiku navrhovania konceptu budovy z hľadiska požiarnej ochrany. Dokáže samostatne navrhnúť evakuačné cesty objektu a posúdiť ich z hľadiska celkovej doby evakuácie v zmysle požiadaviek aktuálnej legislatívy. Dokáže predbežne vypočítať požiarne zaťaženie, medzné rozmery požiarnych úsekov a dimenzovanie únikových ciest pre potreby ateliérovej tvorby.
 
Stručná osnova predmetu:
Úvod do problematiky, základná terminológia a požiarno technické vlastnosti materiálov. Požiarno technické charakteristiky stavby. Legislatívne požiadavky a technické normy z oblasti požiarnej bezpečnosti. Členenie stavebných objektov na požiarne úseky. Navrhovanie a dimenzovanie únikových ciest, typy únikových ciest, zásady na únikových cestách, evakuačné výťahy.
Požiarne nebezpečný priestor objektov odstupové vzdialenosti, zariadenia pre protipožiarny zásah, požiarne vodovody, hasiace prístroje. Ochrana stavebných konštrukcií pri požiari; požiarna odolnosť požiarne deliacich konštrukcií, ochrana konštrukcií. Územno plánovacia dokumentácia z hľadiska požiarnej ochrany, dokumentácia požiarnej bezpečnosti stavieb. Elektrická požiarna signalizácia, samočinné hasiace zariadenia. Špecifiká pri riešení budov, zhromažďovacích priestorov na konkrétnych prípadoch. Návrh a dimenzovanie únikových ciest v stavbách určených na bývanie a ubytovanie, v občianskych budovách, v garážach a v objektoch s garážovaním, v nevýrobných objektoch, vo výrobných objektoch a v skladovacích objektoch.

 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUCBEL, J. Protipožiarna bezpečnosť stavieb. Bratislava : STU v Bratislave, 2003. 278 s. ISBN 80-227-1877-7.
KUPILÍK, V. Stavební konstrukce z požárního hlediska. Praha : Grada Publishing, 2006. 261 s. ISBN 80-247-1329-2.
BRADÁČOVÁ, I. Stavby z hlediska požární bezpečnosti. Brno : ERA group , 2007. 156 s. ISBN 978-80-7366-090-1.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 679

A
B
C
D
EFX
18,1 %
28,7 %
28,7 %
15,5 %
5,4 %
3,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (zodpovedný za predmet)
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor)
 
Dátum poslednej zmeny:
5. 3. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 05. 03. 2020.

Typ výstupu: