4. 8. 2020  18:40 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_STAV2_AU - Staviteľstvo II (FA - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta architektúry
Kód predmetu:
1_STAV2_AU
Názov predmetu:
Staviteľstvo II
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
4
 
Odporúčaný semester/trimester: architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 2. semester
Stupeň štúdia:
1.
Podmieňujúce predmety:
úspešne absolvované Staviteľstvo I (1_STAV1_AU)
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky. Skúška prebieha kombinovanou formou. Písomná časť (kreslené schémy, detaily, písomné texty) má pomernú váhu 70 %. Ústna časť má váhu 10% z celkového výsledku.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z oblasti zakladania stavieb a navrhovania schodísk v budovách. Porozumie systémom a druhom konštrukcií zakladania a izolovania spodnej stavby, porozumie konštrukčným typom schodísk a zásadám ich navrhovania. Ovláda grafické zobrazovanie konštrukcií zakladania. Dokáže navrhnúť rôzne typy schodísk podľa konštrukčného typu, tvaru a materiálu.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1.Budova a okolie. Situácia a jej kreslenie. Výber staveniska. 2. Druhy zemín, princípy zakladania budov.. Druhy základových konštrukcií. 3,.4. Klasické a progresívne spôsoby zakladania.. Kreslenie základových plánov. Dilatovanie objektu z dôvodov sadania. 5.Výkopové práce. Vytýčenie stavby. Kreslenie výkopového plánu.6.- 7. Hydroizolácia spodnej stavby. Princípy, materiály, detaily riešenia spodnej stavby. 8.9.10. Schodište v architektonickom diele. Typologické rozdelenie, priestorové parametre schodišťa, výpočet stupňov. Konštrukcie schodišťových sústav, detaily stupňov. Vonkajšie schodištia, materiálové vyjadrenie arch. detailu. 11. Schodište a požiarna ochrana. Výplňové murivá obvodových plášťov skeletov,12. Klasické úpravy povrchov konštrukcií.13. Stavebné konštrukcie vetracích prieduchov a komínov.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
TUŽINSKÝ, I. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Pozemné staviteľstvo I 2. časť. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1990. 190 s. ISBN 8022702404.
TUŽINSKÝ, I. -- SZOMOLÁNYIOVÁ, K. Pozemné staviteľstvo I. 1. časť. Bratislava : SVŠT v Bratislave, 1987. 161 s.
HORNIAKOVÁ, L. -- KOL. Konštrukcie pozemných stavieb I. Bratislava : Jaga, 1999. 355 s. ISBN 80-967095-4-2.
HYKŠ, P. -- GIECIOVÁ, M. Schody - rampy - rebríky. Bratislava : Eurostav, 2004. 147 s. ISBN 80-969024-0-7.

Odporúčaná:
TURČEK, P. HULLA, J. Zakladanie stavieb. Bratislava

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 945

A
B
CD
E
FX
4,6 %
12,5 %
24,7 %30,3 %
24,8 %
3,1 %
Vyučujúci:
Ing. Luboš Agnet (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Ing. Martin Dubiny (cvičiaci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
Ing. arch. Tomáš Hubinský (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
Ing. Roman Rosina (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, tútor) - slovenský jazyk
prof. Ing. Imrich Tužinský, CSc. (prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Eva Vdolečková (cvičiaci, tútor) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny: 16. 1. 2020
Schválil:
doc. Ing. arch. František Kalesný, PhD. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 01. 2020.

Typ výstupu: