Sep 18, 2020   6:17 p.m. Eugénia
Academic information system

Course syllabus 58888_5B - Ž - celkový výsledok (FAD - LS 2019/2020)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu:
58888_5B
Názov predmetu:
Ž - celkový výsledok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nie je
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4613

A
B
C
D
E
FX
27,6 %
34,1 %
26,2 %10,3 %
1,8 %
0,0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Type of output: