18. 9. 2020  22:37 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 58888_5B - Ž - celkový výsledok (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
58888_5B
Názov predmetu:
Ž - celkový výsledok
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:

 
Počet kreditov:
0
 
Odporúčaný semester/trimester:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Stupeň štúdia:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Nie je
 
Výsledky vzdelávania:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Stručná osnova predmetu:
Predmet slúži na informáciu o celkovom výsledku štúdia. Absolvuje sa formou štatistického vyhodnotenia výsledkov v jednotlivých predmetoch.
 
Odporúčaná literatúra:
 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 4613

AB
C
DE
FX
27,6 %34,1 %
26,2 %
10,3 %
1,8 %
0,0 %
Vyučujúci:
 
Dátum poslednej zmeny: 30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: