21. 10. 2020  22:52 Uršuľa
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_PPR3_A - Pracovné prostredie (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Kód predmetu: 2_PPR3_A
Názov predmetu:
Pracovné prostredie
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov:
3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
architektúra - inžiniersky (výberový), 2. semester
urbanizmus - inžiniersky (výberový), 2. semester
Stupeň štúdia:
2.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení Študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie seminárnej práce v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Do hodnotenia sa započítava pomernou váhou kontrola rozpracovanosti 10% a prezentácie práce 10%, odovzdaná práca : 30%.
• Úspešné vykonanie skúšky - 50%. Skúška je ústnou formou.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice Študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa podrobné poznatky z oblasti pracovného prostredia vo výrobe. Vie definovať súčasné trendy vývoja humanizácie a estetizácie pracovného prostredia. Porozumie faktorom a jednotlivým zložkám ovplyvňujúcim proces a metódy tvorby pracovného prostredia vo výrobných objektoch. Nadobudne schopnosť transformovať získané poznatky pri navrhovaní a estetizácii výrobného interiéru.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Charakteristika problematiky, uplatňovanie súvisiacich vedných disciplín pri tvorbe pracovného prostredia, vplyv faktorov na funkčnú a estetickú kvalitu výrobného interiéru, architektonickými a výtvarnými prostriedkami zvyšovanie kvality pracovného prostredia.
Semináre:
Analytické spracovanie určenej témy z oblasti pracovného prostredia, špecifikácia faktorov, syntetizácia teoretických poznatkov, spracovanie konkrétneho návrhu výrobného interiéru, konzultácie zadanej úlohy, prezentácia adjustovanej práce.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
MISKELL, J R. -- MISKELL, V. Pracovní motivace. Praha : Grada, 1996. 78 s. ISBN 80-7169-317-0.
ILKOVIČ, J. -- MEZIANI, Y. -- ILKOVIČOVÁ, Ľ. Architektúra energetických výrobní na báze plynu. Bratislava : STU v Bratislave, 2011. 168 s. ISBN 978-80-227-3632-9.
ILKOVIČOVÁ, Ľ. Identita architektúry priemyslu. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. 99 s. ISBN 978-80-227-4104-0.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 1

A
B
C
D
EFX
100,0 %
0 %
0 %
0 %
0 %0 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil: doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: