29. 10. 2020  20:55 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 1_VIS_AU - Výrobné a inžinierske stavby (FAD - LS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
1_VIS_AU
Názov predmetu:
Výrobné a inžinierske stavby
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
prednáška
2 hod. týždenne (prezenčná metóda)
cvičenie
1 hod. týždenne (prezenčná metóda)

 
Počet kreditov: 3
 
Odporúčaný semester/trimester:
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
architektúra a urbanizmus - bakalársky (povinný), 4. semester
Stupeň štúdia: 1.
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Podmienky na absolvovanie predmetu:
• Splnenie ustanovení Študijného poriadku FA STU z hľadiska povinnej účasti na jednotlivých formách výučby.
• Vypracovanie grafického elaborátu cvičení v stanovenom rozsahu a v požadovanej kvalite. Výsledky cvičenia sa do celkového výsledku započítajú pomernou váhou 20%.
• Úspešné vykonanie skúšky - skúška prebieha kombinovanou formou (kreslené schémy, detaily, písomné texty)má pomernú váhu 80 %.
Na získanie kreditov je potrebné splniť primerane všetky podmienky a získať min. 56 % bodov v celkovom súčte započítateľných súčastí. Výsledné hodnotenie je podľa klasifikačnej stupnice Študijného poriadku FA STU.
 
Výsledky vzdelávania:
Študent získa znalosti z typológie poľnohospodárskych, priemyselných a inžinierskych stavieb. Rozumie teoretickým princípom, zásadám a súvislostiam navrhovania výrobných a inžinierskych stavieb v kontexte územia, priestoru a prostredia. Porozumie integrácii prevádzkových, technologických a konštrukčných požiadaviek. Získané znalosti je schopný aplikovať v ateliérovej tvorbe.
 
Stručná osnova predmetu:
Prednášky
A.Priemyselné stavby - historické východiská, klasifikácia stavieb, analýza priemyselného územia a závodu, pásmovanie v závode, analýza jednotlivých pásiem, typologicko- technologické aspekty.
B.Poľnohopodárske stavby - historické súvislosti, vzťah poľnohospodárskej výroby a krajiny, výroba a sídlo, druhovosť výrobných závodov, analýza poľnohospodárskeho závodu (farmy), typologicko - technologické aspekty.
C.Inžinierske stavby - historické východiská, klasifikácia stavieb, problematika vodných stavieb, stavieb pre dopravu, vertikálnych inžinierskych diel a špeciálnych inžinierskych stavieb, komplexných stavieb pre energetiku, typologicko - technologické aspekty.

Cvičenia
Špecifikácia tém z jednotlivých oblastí, obsah, rozsah a metodika spracovania zadaní - zadania z priemyselných, poľnohospodárskych a inžinierskych stavieb v postupnom slede, v súlade s obsahom prednášok.
Celkový rozsah elaborátu cvičení je v prepočte min. 1 AH, t.j. 18 formátov A4.
 
Odporúčaná literatúra:
Základné:
KUČERA, V. Architektura inženýrských staveb. Praha : Grada Publishing, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2504-8.
BÓNA, J. -- ILKOVIČ, J. Princípy a metódy tvorby výrobných a inžinierskych stavieb: Poľnohospodárske stavby. Bratislava : STU v Bratislave, 1991. 172 s. ISBN 80-227-0432-6.
KOVAŘÍK, E. -- POSPÍŠIL, J. -- ŠTĚDRÝ, F. Průmyslové stavby. Praha : SNTL, 1986. 437 s.

 
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský jazyk alebo anglický jazyk
 
Poznámky:
 
Hodnotenie predmetov:
Celkový počet hodnotených študentov: 802

A
B
CD
E
FX
2,2 %
10,6 %
20,7 %34,2 %
26,7 %
5,6 %
Vyučujúci:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. (cvičiaci, prednášajúci, zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk, anglický jazyk
Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
Ing. arch. Yakoub Meziani, PhD. (cvičiaci, prednášajúci, skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Dátum poslednej zmeny:
30. 4. 2019
Schválil:
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc. a garant príslušného študijného programu


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 30. 04. 2019.

Typ výstupu: